Toppbild

Miljö- och hälsofarlig verksamhet

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
  • Anmälan om bassängbad enligt §38 FMH
  • Anmälan om förskola, skola, fritidshem etc. enligt 38 § FMH
  • Anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta enligt 38 § FMH
  • Anmälan om ny verksamhet enligt miljöbalken, MPF 1 kap. 10§
  • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
  • Anmälan om solarium enligt 10 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter(2012:5) om solarier
  • Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning
  • Ansökan/anmälan om Kemisk bekämpning – enligt 2 kap 40 respektive 41 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >