Toppbild

Hur fungerar en kommun?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige.

Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.
             
Förvaltningen består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som  utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstemän utreder och förser även politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat beslut om.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman. 


Läs mer

Mer information om kommuners ansvarsområden och styrning finns på Sveriges kommuner och landstings webbplats, http://www.skl.se/.

 

  

Uppdaterad 2018-03-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >