Toppbild

Kontor och tjänstemän

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommundirektören är förvaltningens högsta tjänsteman.

 

 

Tf kommundirektör

Leda, styra och stödja organisationen utifrån uppsatta mål och tagna beslut.


Mattias Johansson
Tel. 0152-291 07

mattias.johansson@strangnas.se

 Avdelningar

 

 

Kansliavdelning

Styrelse- och nämndadministration, registratur, kommunarkiv, juridik, säkerhet och trafiksamordnare.

Chef Jennie Enström
Tel. 0152 - 291 61
jennie.enstrom@strangnas.se

 

HR-avdelning

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer såsom anställningsvillkor, kompetensförsörjning, arbetsrätt, förhandling och löneadministration.

Chef Lena Thelin
Tel. 0152- 291 65
lena.thelin@strangnas.se

 

Ekonomiavdelning

Budget, redovisning, upphandling och e-handel. Kassa och finans.

Chef Per Malmquist
Tel. 0152- 293 48
per.malmquist@strangnas.se

 

Kommunikationsavdelning

Intern och extern kommunikation.

Chef Mattias Johansson
Tel. 0152-291 07

mattias.johansson@strangnas.se

 

IT- och digitaliserings-
avdelning

Digitalisering, IT-strategi, utveckling och drift.

Tf chef Michael Eklund
michael.eklund@strangnas.se

 

Kontor

 

 

Socialkontor

Äldreomsorg, hälso-, sjuk- och missbrukarvård, integrationsfrågor, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd.

Chef Agneta von Schoting
Tel. 0152-296 16
agneta.vonschoting@strangnas.se

 

Utbildningskontor

Barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Chef Tony Lööw
Tel. 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

 

Samhällsbyggnadskontor

Översikts- och detaljplanering, bygglov,kart- och mät, miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Chef Marie Jonsson
Tel. 0152-293 65, 0708-468073
marie.jonsson@strangnas.se

Teknik- och servicekontor

Projektering och anläggning, trafikplanering, park, gator, hamnar, idrotts- och motionsanläggningar, VA och renhållning, måltidsverksamhet och räddningstjänst. Medborgarkontor, reception och växel. Konsumentvägledning, lokalplanering, posthantering och tryckeritjänster.

Chef Lars Ekström
Tel. 0152-292 06
lars.ekstrom@strangnas.se

Kulturkontor

Bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och museum. kulturbidrag, kulturmiljövård och kulturell offentlig utsmyckning. 

Chef Christer Hermansson
Tel. 0152-296 61, 0708-42 92 01
christer.hermansson@strangnas.se

Uppdaterad 2018-10-03

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >