Toppbild

Revisorer

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen har revisorerna i uppdrag att granska kommunens verksamhet enligt god revisionssed. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år prövar revisionen om kommunstyrelsen och de övriga som har valts av kommunfullmäktige ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionen kan även föreslå att någon eller några av de förtroendevalda ges en anmärkning.

 

Rapporter och skrivelser

2018

2017

 

Ordföranden

OrdförandeDag Bremberg (MFP)Telefon: 076-720 11 35
E-post: dag.bremberg@strangnas.se

Vice ordförande
Lars Olson
Telefon: 0152-701 07
E-post: lars.olson@tyfonmail.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunrevisionen i Strängnäs består av nio förtroendevalda revisorer.

Länk till valda revisorer perioden 2015-2018.

 

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan 2017 för Strängnäs kommun

Uppdaterad 2018-01-26

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >