Toppbild

Ordlista

Asyl
Personer som flyr från förföljelser i sitt eget hemland kan söka skydd i ett annat land. Då kallas det skyddet för asyl. För att söka asyl i Sverige vänder sig personen i fråga till Migrationsverket. 

Asylsökande
Är personer som sökt asyl och väntar på att få beslut i sitt asylärende. Migrationsverket ansvarar för att asylsökande i Sverige ska ha någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad.

Asylärende 
Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Denna ansökan prövas av Migrationsverket. 

Anläggningsboende, tillfälligt (ABT)
Så kallade ABT är bostäder till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är en lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar. Sådana boenden sluter Migrationsverket och privata aktörer avtal om, i de fall då det inte finns tillräckligt många lägenheter. I dagligt tal kallar många detta för asylboende.

Flykting
Termen flykting används för den som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.

En flykting kan också vara en person som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig. När en person kommer till Sverige och söker asyl gör Migrationsverket en bedömning om personen är en flykting. 

Migration
Ordet migration är ett samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring). Migrationsverket arbetar både med in- och utvandring.

Uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd innebär att en person som inte är svensk medborgare får tillstånd att uppehålla sig i landet. Enligt FN-konventionen ska Sverige ge uppehållstillstånd till den som är flykting.

Uppdaterad 2018-03-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >