Toppbild

Utsatta EU-medborgare i Strängnäs kommun

Utsatta EU-medborgare som tigger på våra gator har tidigare varit ett storstadsfenomen men som vi nu ser på allt fler platser i Sverige. Merparten är medborgare i Bulgarien och Rumänien och tillhör den etniska guppen romer, en grupp som diskrimineras i sina hemländer och har små möjligheter till inkomster. Att tigga i Sverige är ett sätt att försörja sig själv och kvarvarande familj i sitt hemland.

 

 

Vanliga frågor

Fråga:
Hur arbetar Strängnäs kommun med de utsatta EU-medborgarna?

Svar:
Några kommunala tjänstemän ingår i en samverkansorganisation som kallas Projekt Vinternatt. Där ingår även Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Olivehällkyrkan, Polismyndigheten och föreningen Camera in Herba. Projekt Vinternatt har påtagit sig uppdraget att höja både sin egen kunskapsnivå om människor som tigger men även kommuninvånarnas. Projekt Vinternatt har sedan i december 2014 bjudit in allmänheten till tre föreläsningar med olika teman.

Kommunen är skyldig att följa kommunallagen vilket innebär att kommunen inte kan bidra med skattemedel till de utsatta EU-medborgarna (med undantag för så kallad nödprövning – se nedan) eller verksamheter. En kommun är dock skyldig att följa med i samhällsutvecklingen och hålla sig väl förtrogen med vad som händer i samhället. Kommunen har då valt att låta två tjänstemän delta i Projekt Vinternatt och därifrån får vi regelbundet information om hur det lokala samhället hjälps åt att förbättra situationen för dem som vistas här i vår kommun.

 

Fråga:
Hur kan jag som kommuninvånare hjälpa dem?

Svar:
Det är ett stort engagemang för och kring våra tillfälliga EU-besökare i kommunen, bland annat från de organisationer som ingår i Projekt Vinternatt men även från privatpersoner. Alla parter/personer gör det som står inom ramen för sina uppdrag och sitt engagemang vilket bidrar positivt i denna situation som är svår för alla: för våra tillfälliga EU-besökare, kommunen, Sverige och EU i sin helhet.

Du kan kontakta någon av de organisationer som deltar i Projekt Vinternatt (se ovan) eller någon annan organisation som arbetar med insamlingar till behövande.

Du kan också engagera dig politiskt och den vägen verka för att förbättra situationen.

 

Fråga:
Får de utsatta EU-medborgarna försörjningsstöd (socialbidrag) av Strängnäs kommun?

Svar:
Personer från andra delar av EU har rätt att vistas i Sverige för att söka arbete. De omfattas dock inte av vårt socialförsäkringssystem under tiden. EU migranter kan dock som alla andra som bor och vistas i Sverige ansöka om bistånd hos socialtjänsten, vilka några har gjort. Socialkontorets personal gör då en så kallad nödprövning om det finns individuella skäl att bevilja akut bistånd i form av till exempel matpengar och resa till hemorten.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten genom bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

 

Fråga:
Vad säger lagen om att slå upp ett tält på annans mark?

Svar:
Allemansrätten tillåter att man får tälta något enstaka dygn i naturen om man inte stör markägaren eller skadar naturen. Vid längre tids tältning ska man alltid kontakta markägaren. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

I tätbebyggt och planlagt område måste man alltid inhämta tillstånd från markägaren, det gäller oavsett om det är privat eller kommunal mark. På vissa platser kan det dessutom finnas särskilda regler som gäller.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617). Lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Strängnäs kommun ska upprätthållas, läs mer på http://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/forfattningssamling/ Enligt §16 i kommunens lokala föreskrifter får camping inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område om ej särskilt tillstånd erhållits.

 

Fråga:
Kommer Strängnäs kommun att avvisa dem som olovligen tältar på kommunal mark?

Svar:
När det gäller bosättningar på kommunal mark görs en bedömning om deras vistelse eller uppställning av fordon påverkar säkerheten, såväl deras egen som andras, eller orsakar skador på fastighet eller egendom och försvårar för den verksamhet som bedrivs där. Därefter fattar vi beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas. Ibland kan det bli aktuellt med en avhysning från platsen och den kan gå till på lite olika sätt. Många gånger kan det räcka med att informera de boende om att platsen är olämplig för övernattning men det finns även mer formella vägar att hantera en avhysning.

Eftersom kommunen inte direkt kan påverka antalet utsatta EU-medborgare som finns i Strängnäs kommun innebär en avhysning från en plats ofta att de bosätter sig någon annanstans.

 

Fråga:
Är det lagligt att tigga?

Svar:
I Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser. Den fria rörligheten är en grundprincip som regleras av EU. För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan ID-handling.

Inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, pågår ett arbete med en nationell handlingsplan med syfte att gruppen utsatta EU-medborgare i Sverige ska kunna få ett förstärkt och långsiktigt stöd samt för att påverka och förbättra situationen för gruppen i sina hemländer. SKL och deltagande kommuner menar att detta också måste vara en fråga för nationell och internationell nivå.

Sverige samarbetar också med Rumänien med fokus på att förbättra situationen för utsatta barn. Det handlar om utbyte av kunskap, välfärdsmodeller, förskolefrågor, socialtjänstfrågor och utbildningsfrågor som är viktigt för barn och deras familjer för att skapa en dräglig tillvaro.

Samarbetet handlar också om Rumäniens användning av EU-medel av strukturfonder. Landet hade för bara några år sedan en låg användningsnivå. Vid 2014 års slut hade landet använt mer än 50 procent och har en målsättning om att komma upp till 80 procent under 2015.

 

Fråga:
Vad görs på andra nivåer för att förbättra situationen?

Svar:
Inom SKL, Sveriges kommuner och landsting, pågår ett arbete med en nationell handlingsplan med syfte att gruppen utsatta EU-medborgare i Sverige ska kunna få ett förstärkt och långsiktigt stöd samt för att påverka och förbättra situationen för gruppen i sina hemländer. SKL och deltagande kommuner menar att detta också måste vara en fråga för nationell och internationell nivå.

Sverige samarbetar också med Rumänien med fokus på att förbättra situationen för utsatta barn. Det handlar om utbyte av kunskap, välfärdsmodeller, förskolefrågor, socialtjänstfrågor och utbildningsfrågor som är viktigt för barn och deras familjer för att skapa en dräglig tillvaro.

Samarbetet handlar också om Rumäniens användning av EU-medel av strukturfonder. Landet hade för bara några år sedan en låg användningsnivå. Vid 2014 års slut hade landet använt mer än 50 procent och har en målsättning om att komma upp till 80 procent under 2015.

Uppdaterad 2017-12-08 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >