Toppbild

Principer för medborgardialog i styrningen

SKL:s dialogtrappa


Strängnäs kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunen ska arbeta aktivt med medborgardialog i styrningen. Som ett första led i detta togs ett beslut om vilka principer man ska jobba efter.

 

Principer för medborgardialog i styrningen

 • Medborgarna i Strängnäs kommun har alltid rätt att bli hörda och informerade på ett lättillgängligt sätt.
 • Medborgardialog ska alltid bygga på:
  - Strängnäs kommuns värdegrund: Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Utveckling
  - ett ärligt och uppriktigt intresse att ta del av medborgarnas synpunkter
 • Medborgardialog ska alltid övervägas tidigt i varje nytt ärende som direkt berör Strängnäsborna. Betänk syfte och nytta med dialogen.
 • Dialogfrågorna måste vara viktiga och angelägna så att människorna upplever sitt deltagande som meningsfullt.
 • Alla ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, kön, språk, ålder och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som är i hög grad berörda men svåra att nå ska prioriteras genom uppsökande arbete.
 • Resultatet ska i lämplig form återkopplas till deltagare, förtroendevalda och medborgare.
 • Utfallet av medborgardialoger ska redovisas i beslutsunderlag och beslutsprotokoll.

 

Uppdaterad 2017-06-27 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >