Toppbild

Strängnäs kommun klättrar i SKLs företagsmätning

I servicemätningen för 2016 klättar vi i Öppna jämförelser, en mätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.  Den här gången hamnar vi på plats 15 av landets kommuner. Det är ett stort kliv på 118 placeringar från föregående år.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utför undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Drygt 147 kommuner deltar i undersökningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

Kommunernas service rankas totalt inom myndighetsområdena: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Strängnäs kommun får högre betyg inom alla myndighetsområden utom serveringstillstånd där det under 2016 har pågått en omfattande omorganisation som framför allt har skapat längre handläggningstider under året som gått. På längre sikt förväntas den nya organisationen dock bidra till ett effektivare arbetssätt i år och kommande år.

Det är 141 enkätsvar som ligger till grund för undersökningen som företagare i Strängnäs kommun besvarat under 2016. Strängnäs kommun ökar sitt betyg från 70 till 78 på en 100-gradig skala. Det ger en bild av hur bra företagarna i Strängnäs kommun tycker att vi är på myndighetsutövning.

– Den kommunala servicen till företagarna är en avgörande grundsten för ett bra företagsklimat i en kommun. Det är också ett prioriterat område inom kommunens Topp 50 arbete med förbättrat företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

De nämnda myndighetsområdena tillhör idag två kontor inom förvaltningen i Strängnäs kommun. Det är samhällsbyggnadskontoret med tillhörande samhällsbyggnadsnämnd samt teknik- och servicekontoret med sin nämnd. Samarbetet mellan de olika myndighetsområdena har förenklats, eftersom många av handläggarna numera tillhör samma kontor och nämnd. 

– Vi vill passa på att tacka alla företagare som besvarat enkäten och därmed stödjer kommunens utvecklingsarbete. En av anledningarna till att vi fått så höga resultat är det långsiktiga arbete som pågått sedan 2012. En annat är att förbättringsarbetet varit och är prioriterat inom kontoren, säger Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef.

Mer information om Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

Kontaktpersoner: Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-566 62 22, jacob.hogfeldt@strangnas.se Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef, 0152-293 65, marie.jonsson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-04-26

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >