Toppbild

Möten, handlingar och protokoll

Kallelser och protokoll för samtliga politiska organ i Strängnäs kommun hittar du på varje enskild nämnds sida. Du kan bland annat följa vilka frågor som beslutats och diskuterats vid bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.

Kommunfullmäktige

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens personalutskott

Barn- och utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Teknik- och servicenämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

 

Webbsändning av kommunfullmäktige
Välkommen att vara med på kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten. Du kan också följa dem via webb-tv.

 

Kontakt för utlämnande av allmänna handlingar

Protokoll äldre än 3 år
Om du vill se protokoll som är äldre än tre år, kontakta ansvarig registrator.


Kommunstyrelsens diarium:
 
kommunstyrelsen@strangnas.se
Nedanstående organ tillhör kommunstyrelsens diarium.

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Valberedning


Barn- och utbildningsnämndens diarium

Jessica Sundqvist
barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

Kultur- och fritidsnämndens diarium
Sofie Widmark
kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se

Samhällsbyggnadsnämndens diarium
Kristine Vejby
samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se 

Socialnämndens diarium
Sophia Ulfstedt
socialnamnden@strangnas.se

Teknik- och servicenämndens diarium
Christina Alneberg
teknik-ochservicenamnden@strangnas.se

Valnämndens diarium
Lisa Ahlqvist 
valnamnden@strangnas.se

Överförmyndarnämndens diarium
Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Eskilstuna kommun. Nämndens praktiska arbete sköts av Eskilstuna kommun och därför finns nämndens kallelser, handlingar och protokoll på deras webbplats.

Länk till Eskilstunas webbplats: eskilstuna.se/overformyndarnamnden

  

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >