Toppbild

Företagare ger högt betyg till kommunens service

Strängnäs kommuns företagare är nöjda med den service som kommunen ger dem. Det visar resultaten från Sveriges kommuner och landstings (SKLs) servicemätning som presenterades den 2 maj.

Mätningen visar hur nöjda företagarna är med den kommunala myndighetsutövning och servicen för ärenden som avser 2017. Även om Strängnäs kommun går från betyget 78 till 75 på en hundragradig skala ger företagarna kommunens service betyget högt enligt undersökningens betygskriterier. 

Undersökningen syftar till att betygsätta servicen inom sex myndighetsområden och sex servicefaktorer. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd. 

Undersökningen görs genom en enkätundersökning hos företag i kommunerna och mäter till exempel tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Genom enkäten får man fram ett så kallat nöjd-kund-index (NKI). I Strängnäs kommun är det 149 svar som ligger till grund för undersökningen.

Toppar servicemätning inom SBAs medlemskommuner
Vi får bästa resultatet för myndighetsutövning inom områdena markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd i Stockholm Business Alliance (SBAs) undersökning, med 55 medlemskommuner.

– Resultaten bekräftar hur viktigt vårt arbete med tydliga processer, ständiga förbättringar och bra bemötande är, konstaterar Lars Ekström, chef på teknik- och servicekontoret.

– Under 2017 fortsatte vi vår satsning med att vidareutveckla vår kommunala företagsservice inom myndighetsområdena. Bland annat genom kompetensutveckling inom bemötande och service för inspektörer och handläggare, säger Marie Jonsson, chef på samhällsbyggnadskontoret.

Tillsammans gör vi varandra bättre
Många kommuner har inspirerats av våra vägledningsmöten, Dukat bord.  Vi fortsätter att vidareutveckla dessa möten genom att bjuda in fler nyckelpersoner, för att tillsammans bidra till snabb och effektiv ärendehantering.

Även arbetet med att utveckla ett kontaktcenter i Strängnäs kommunhus fortsätter. Där kan företagare få hjälp med enklare ärenden, vilket leder ökad tillgänglighet och snabbare handläggningstider för företagaren, och avlastning för kommunens handläggare och inspektörer.  

– Jag ser positivt på att vi har fortsatt högt betyg för vår kommunala myndighetsutövning. Vi ska vara bra på att vara kommun. Mätningarna ger en bild av hur bra vi är på myndighetsutövning och service. Vår ambition är att vi ska bli ännu bättre genom våra satsningar på fler digitala tjänster, etablering av kontaktcenter och fler företagsbesök, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Fakta om Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) undersökning har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 171 kommuner deltar i årets undersökning, där cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service.

Läs hela undersökningen på SKLs webbplats

Kontakta Gunilla Malm Lundberg, kommunens näringslivsutvecklare, för mer information gunilla.malm@strangnas.se

Uppdaterad 2018-05-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >