Toppbild

Hjälp med samordning

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller skolans elevhälsa, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Känner du igen det här?

  • Det är många möten och kontakter att hålla reda på
  • Ibland är det svårt för dig att veta vilken myndighet/verksamhet som ska hjälpa
  • Du eller dina föräldrar lägger mycket tid, kraft och energi på att samordna och förmedla information mellan de olika myndigheterna/verksamheterna

När du be­hö­ver hjälp och stöd från bå­de so­ci­al­tjäns­ten och häl­so- och sjuk­vår­den sä­ger la­gen att kom­mu­nen till­sam­mans med lands­ting­et ska upp­rät­ta en samordnad in­di­vi­du­ell plan, en så kallad SIP. Pla­nen ska skrivas om kom­mu­nen el­ler lands­ting­et be­dö­mer att den be­hövs för att du ska få den hjälp du be­hö­ver. 
Du, eller om du är ett barn/ungdom, dina vård­nads­ha­va­re (till exempel en förälder) måste sam­tyc­ka till det.

Du kan få hjälp med samordningen

Om du vill ha hjälp med samordning, ta upp frågan med någon av de personer du har kontakt med, till exempel din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

På ett gemensamt möte kan du få hjälp med att göra en samordnad individuell plan, SIP, som är ett verktyg för att samordna den hjälp du får från kommunen eller landstinget. På mötet görs en överenskommelse om vad som ska göras och vem som ska göra det. Där bestäms också hur ditt stöd ska följas upp och vem som ska vara din samordnare.

Av pla­nen ska det fram­gå

  • vil­ka in­sat­ser som be­hövs
  • vil­ka in­sat­ser som kommunen ska ansva­ra för och vilka insatser landstinget ska ansvara för
  • vil­ka åt­gär­der som görs av nå­gon an­nan än kom­mu­nen el­ler lands­ting­et, och
  • vem som ska ha det över­gri­pan­de an­sva­ret för pla­nen

Läs mer om SIP

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >