Toppbild

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen.

 

Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

 

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har, eller bor tillsammans med en person som har bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

 

Ansök om bidrag

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 

Läs mer

Strängnäs kommuns informationsfolder

Boverkets webbplats - en handbok

    

Uppdaterad 2018-06-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >