Toppbild

Drogpolitiskt program

Socialkontoret har fått i uppdrag av fullmäktige att upprätta ett drogpolitiskt program. Bakgrunden till programmet är att det funnits ett behov av att dokumentera, planera, prioritera, ansvarsfördela och utvärdera utvecklingen på alkohol- och drogområdet och att kunna mäta effekterna av de förebyggande insatserna.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för förebyggande åtgärder mot missbruk och detta regleras i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska genom information och genom uppsökande verksamhet sprida kunskaper om skadeverkningar av missbruk och se till att den enskilde får den hjälp och vård som behövs.

Basen i det svenska alkohol- och drogförebyggande arbetet bygger på begränsad tillgänglighet, prispolitik och opinionsbildning. Förutsättningarna för den svenska alkohol och drogpolitiken har förändrats i och med medlemskapet i EU.

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.
De nationella målen för drogpolitiken är bland annat:
* Ett narkotikafritt samhälle
* Färre människor ska börja missbruka
* Fler missbrukare skall sluta
* Tillgången på narkotika skall minska

De aktiviteter som är viktiga i Strängnäs kommun för att nå dessa mål är att intensifiera insatserna, särskilt bland ungdomarna, och i samverkan med polis, skola, föräldrar och de ideella organisationerna, hejda användningen av alkohol/droger, missbruk av alkohol/droger och den brottslighet som droger alstrar.

Alla människor har rätt till ett liv som är skyddat från alkohol- och drogrelaterade olyckor och våld, såväl i hemmet, arbetsplatsen, som samhället i stort. Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxtmiljö som är fri från alkoholens och drogernas negativa konsekvenser.

Samverkan är en nyckel till framgång.

Syftet med detta program är att utveckla och effektivisera samarbetet mellan organisationer och yrkesverksamma inom området. Samverkan och tillit om varandras arbetsområden och arbetssätt resulterar i att kompetensen blir större och föder nya idéer.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >