Toppbild

Brottsförebyggande arbete

Organisation

BRÅ = Brottsförebyggande råd. Strängnäs kommun organiserar och bedriver kommunens BRÅ- verksamhet lokalt nära ungdomarnas vardagsfrågor på skolor med elever från 12 år och uppåt.

Lokala BRÅ

I Strängnäs kommun finns fyra lokala BRÅ, Åkers styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och i Strängnäs. Det lokala brottsförebyggande rådet omfattar grundskolor med elever i åk 6-9 samt gymnasieskolan. Friskolorna med elever i motsvarande åldrar inbjuds att medverka. Lokala BRÅ leds av rektor. I de Lokala BRÅ ingår socialtjänsten, fritidsgårdsverksamheten och skolan som ska samverka med närpolis, kyrkan och föreningslivet. Lokala BRÅs uppdrag är att arbeta med förebyggande insatser när ungdomar eller grupper av ungdomar kan hamna i riskzonen för brottslig verksamhet.

Centrala BRÅ

Centrala BRÅ utgår från de frågor som tas upp via de lokala BRÅ grupperna. Centrala BRÅ hanterar även frågor som till exempel trygghetsmätningar, brottsstatistik, drogsituationen och nattvandringar. Centrala BRÅ är även med vid förebyggande insatser vid större evenemang exempelvis skolavslutningar och marknader. I det centrala brottsförebyggande rådet ingår rektorerna för alla skolor med lokala BRÅ samt kommunchefen och andra berörda chefer inom den kommunala organisationen. Även närpolischefen är inbjuden.

Läs mer,BRÅ arbetsordning.pdf 33 kb

 

Samverkansavtal med polisen

Strängnäs kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att tydliggöra åtaganden mellan polismyndigheten och Strängnäs kommun när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i Strängnäs kommun. 

 

Handlingsplan

Handlingsplanen innehåller följande mål

Övergripande

Strängnäs kommun ska vara ett tryggt samhälle att leva och verka i. För att samverka kring detta ska ett tydligt samverkansforum finnas mellan kommun och polis, brottsförebyggande råd.

Riktade förebyggande insatser

Genom att göra tidiga och riktade insatser till unga människor ska kriminalitet/brottslighet minska.

Stöd för ungas utveckling

Låg eller ingen ungdomskriminalitet genom att göra tidiga individuella insatser. Insatser ska vara individinriktade. Närpolisen ska involveras i tidiga skeenden för att få en gemensam lägesbild.

Bra restaurangmiljöer

Kommunen och polismyndigheten ska samverka med restaurangnäringen i förebyggande och uppföljande verksamhet för att skapa en bra restaurangmiljö. Kommunen samt polismyndigheten ska upprätthålla det tillsynsansvar som alkohollagen kräver.

Bra trafiksäkerhetsmiljö

I Strängnäs kommun ska samhällsplaneringen leda till att ge trafiksäkra miljöer där fordon, människor, boende och stadsmiljöer fungerar väl i samverkan. Trafiksäkerhetsrådet ska fortlöpande initiera, följa upp och vidta åtgärder för att stärka trafikmiljön.

Organiserad brottslighet

Att förebygga risker för att grov organiserad brottslighet etableras och kan verka i kommunen.

 

Kontaktperson

Magdalena Lind, säkerhetschef, 0152-291 63
magdalena.lind@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >