Toppbild

Kommunens beredskap

Strängnäs kommun införde tjänsteman i beredskap, TiB, i mars 2012. Syftet var att förbättra beredskapen för extraordinära händelser. Sedan TiB infördes har kommunen utökat förmågan att kunna reagera och agera på extraordinära händelser på ett tidigt stadium.

 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och landsting ha en god förmåga att kunna hantera extraordinära händelser.

Medborgarna har förväntningar på att kommunen ska reagera och agera i händelse av kris. Samhällsfunktioner som polis, landsting, länsstyrelse, trafikverk med flera har krav på att kunna nå kommunens ledningsfunktion i händelser av kris. Tjänsteman i beredskap ska ha det koncernövergripande ansvaret för beredskapen och vara tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Uppdaterad 2017-10-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >