Toppbild

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygghet för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Vi arbetar med två övergripande mål, dels att minska risken för att bränder och andra olyckor ska uppstå och dels att se till att skadorna begränsas när olyckan trots allt har inträffat.
 

Vår verksamhetsidé och övergripande mål är att arbeta för att minska risken för att bränder och andra olyckor uppstår och se till att skadorna av dessa begränsas. Detta arbete sker dels förebyggande, dels genom direkta insatser.

Målet är att försöka förhindra att olyckor inträffar. Detta görs i huvudsak på två sätt, dels genom kontroll av brandskydd och rådgivning, dels genom utbildning och information som är en stadigt växande del av Räddningstjänstens verksamhet.

Vi erbjuder vår kunskap till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att satsa på utbildning i brandkunskap och säkerhet.

Varje kvart dygnet runt utbryter det en brand i Sverige. En brand som kan få oerhört stora konsekvenser, risk för personskador, stora materiella skador, driftstörningar och avbrott. Fyra av fem bränder beror på den mänskliga faktorn. Okunskap, slarv, anlagd brand och bristande underhåll är några vanliga orsaker till brand.

Under 2009 inträffade i Sverige 111 dödsbränder med sammanlagt 124 omkomna människor. Samhällets totala brandskadekostnad för egendoms- och avbrottsskador bedöms till drygt 4,5 miljarder kronor.

Handlingsplan för förebyggande åtgärder

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod anta ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor och ett handlingsprogram för operativ räddningstjänst. De båda handlingsprogrammen kan samordnas till ett gemensamt dokument. Strängnäs kommun har tidigare haft två separata handlingsprogram men har nu valt att ha ett samordnat program.
 

Läs mer i gällande Handlingsprogram

 

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 84
 
Stf. räddningschef
0152-291 81
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 82
 
Brandinspektör
Frank Granath
0152-291 69

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >