Toppbild

Brandfarliga och Explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1 september 2010. Lagen är till för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

 

Lagen innebär bland annat att:

- Kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn för både brandfarlig och explosiv vara.

- Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning
  och tillsyn av både brandfarlig och explosiv vara.

- Förebygga obehörigt förfarande med varorna så som stöld, användning i grov brottslighet eller terrorsammanhang.

- Tillverkare och importörer inte behöver betala avgift till MSB (myndigheten
  för samhällsskydd och beredskap).

- Det har blivit lättare att dra in tillståndet vid särskilt grova överträdelser.

- Kravet på att tillståndspliktig verksamhet ska ha föreståndare har skärpts, följs inte det kan man bli dömd i domstol.

- Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut 
  kan överklagas hos förvaltningsrätten. MSB:s beslut får överklagas hos 
  förvaltningsrätten.

- Det förtydligas att MSB utövar marknadskontroll över explosiva varor och
  produkter som används vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

 

 

Brandövning

Om du ska hantera brandfarliga varor måste du vidta de åtgärder och regler som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Räddningstjänsten står till ert förfogande genom att tillhandahålla ett brett utbud av utbildningar mot allmänhet, skolan, organisationer, vård och näringsliv.

 

 

Kontakt på räddningstjänsten angående brandfarliga och explosiva varor:

Brandingenjör
David Hultman
Tel: 0152-291 83 

Uppdaterad 2018-02-07 av Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 84
 
Stf. räddningschef
0152-291 81
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 82
 
Brandinspektör
Frank Granath
0152-291 69

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >