Toppbild

Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär att en verksamhet själv har ett organiserat arbetssätt för att planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddet i sin organisation. SBA innefattar både förebyggande arbete och de delar som måste fungera vid en eventuell brand.  

Ansvar för brandskydd

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, anser det skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

De ansvariga ska se till att det finns brandutrustning tillgänglig, vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I arbetet ingår att arbeta med både byggnadstekniska och organisatoriska delar.

Dokumentation

Gällande vissa byggnader eller verksamheter bör det systematiska brandskyddet dokumenteras. Dokumentationen ska vara ett hjälpmedel för vad som ska uträttas i praktiken.

Hur omfattande den skriftliga redogörelsen ska vara beror främst på den verksamhet som bedrivs, byggnadens storlek och den riskbild som finns. En förskola behöver exempelvis en enkel form av systematiskt brandskyddsarbete och en enkel dokumentation. En storindustri behöver förmodligen ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och en omfattande dokumentation. Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr dokumentationen, utan den är i första hand till för objektet själva. 

Hjälp och stöd

Det är viktigt att du som fått ansvaret för dessa frågor själv funderar över vilken utformning som passar er verksamhet och vilka delar ni bör lägga mer eller mindre energi på. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskyddet skapas en större förståelse och medvetenhet kring riskerna i verksamheten.
Räddningstjänstens utbildning i SBA.

Läs mer om SBA i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 

Här kan du ladda ner en blankett för skriftlig redogörelse

 

 

Uppdaterad 2017-06-27 av Pehr Andersson

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 84
 
Stf. räddningschef
0152-291 81
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 82
 
Brandinspektör
Frank Granath
0152-291 69

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >