Toppbild

Medborgarlöfte 2017

Per Bäckström, kommunchef Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M) och säkerhetschef Christer Sjökvist, lokalpolisområdeschef signerar medborgarlöftet för 2017

 

Polisen och Strängnäs kommun arbetar tillsammans för att kommunen ska bli en tryggare plats att bo, leva och verka i. För att ytterligare förstärka samverkan och utveckla kommunens demokratiarbete, har vi enats om ett eller flera årliga medborgarlöften.


Sedan 2007 har polisen i Lokalpolisområde Eskilstuna och kommunen arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Medborgarlöftet 2017 är ett sätt för polisen i lokalpolisområde Eskilstuna och kommunen att flytta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ännu närmare kommunens invånare.

Den 1 februari samlades representanter från polisen i lokalpolisområde Eskilstuna och kommunen i Strängnäs kommunhus för att signera våra gemensamma medborgarlöften för 2017.

– Nu har vi tecknat det första medborgarlöftet enligt samverkansöverenskommelsen 2016-2018. Samverkan är en framgångsfaktor för att kunna påverka brottslighet och trygghet, säger Christer Sjökvist, lokalpolisområdeschef.

Strängnäs kommun och lokalpolisområde Eskilstuna har kommit fram till en gemensam lägesbild, fokusområden och aktiviteter mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra resurser under 2017. De innehåller delar av den befintliga samverkan som sker mellan kommun och polis.

Fokusområdena har arbetats fram genom bland annat en analys av anmälda brott, medborgardialog, information från polisens underrättelsetjänst och en analys av genomförda trygghetsundersökningar.


Aktuell lägesbild

• I kommunen upplevs ett problem med buskörning; att fordon körs i höga hastigheter och stör ordning och skapar irritation och otrygghet. 
• Vidare upplevs ett problem med unga som i centrala Strängnäs samlas i grupper och begår brott, ofredar andra och stör ordningen.
• Oro upplevs också på platser där man vistas ensam under dygnets mörka timmar. Oron handlar om risken att utsättas för överfall eller på annat sätt antastas.

 

Fokusområden
Här är de fokusområden mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra resurser under året:

• Förebygga brott bland unga
• Droger
• Trafik
• Våld i offentlig miljö
• Trygghet i offentlig miljö

 

Gemensamma aktiviteter under året
• Genomföra trafikkontroller i området, genom synlighet förebygga störningar i trafiken och tillsammans med teknik- och servicekontoret se över trafikmiljön genom ”trafikvandringar”.
• Arbeta med ungdomar som samlas i grupper, begår brott och skapar otrygghet.
• Genomföra trygghetsvandringar i alla orterna med tillhörande uppföljningar under 2017.

– Nu är vi en bra bit på väg. Tillsammans, med polis, näringsliv brottsförebyggande rådet och andra lokala aktörer, arbetar vi för att skapa en tryggare kommun. Arbetssättet är helt i linje med kommunens vision om att skapa tillsammans. Genom delaktighet och kontinuerlig uppföljning ges alla möjlighet att vara delaktiga i vårt gemensamma trygghetsarbete, säger Jacob Högfeldt kommunstyrelsens ordförande (M).

Planeringsarbetet inför nästa år har redan påbörjats, där tillägg och eventuella ändringar från årets medborgarlöften kan tillkomma utifrån vad som sker i kommunen.

 

Ökad kunskap skapar ökad känsla av trygghet
Målet med de trygghetsskapande aktiviteterna är att öka känslan av trygghet och aktiviteter som syftar till att skapa upplevelse av säkerhet och lugn. Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Individens upplevelse av sin egen säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga.

Lyssna på när kommunens säkerhetschef berättar om hur tryggheten ska öka i kommunen för P4 Sörmland

Uppdaterad 2018-03-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >