Toppbild

Cykling- och cykelvägar

Cyklister

Cykelplan för Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att anta en ny cykelplan för kommunen. Cykelplanen omfattar hela kommunen och innehåller förslag till investeringsåtgärder inom respektive tätort som sedan ligger till grund för prioritering och utbyggnad.

Cykelplanens förslag till framtida cykelnät har ett tidsperspektiv fram till år 2040, det vill säga samma tidshorisont som för översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen utgör ett led i arbetet att stärka cykelns position i trafiksystemet och bidrar till att Strängnäs kommun blir en mer cykelvänlig kommun. Cykelplanens övergripande målsättning är att medverka till att öka andelen cyklister. Cykelplanens åtgärdsförslag leder till en ökad och säkrare cykling, vilket ger flera positiva effekter för miljön, folkhälsan och stadsmiljön.

Huvudansvaret ligger på Teknik- och servicenämnden

Huvudansvaret för att verkställa kommunens cykelplanering ligger på teknik- och servicenämnden, som i rollen som väghållare har ansvar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens gator. I detta ansvar ingår även trafiksäkerhetsarbetet samt framtagande av de planeringsunderlag som behövs för genomförandet av cykelplanen.

Karta med cykelvägar, cykelparkeringar och cykelpumpar i kommunen!

Välkommen att läsa kommunens nya cykelplan!

Lagar och regler

Vilken utrustning måste min cykel ha, hur ska jag sköta den och vilka trafikregler gäller? All viktig information om lagar och regler hittar du på Transportstyrelsens hemsida!

Uppdaterad 2018-06-25 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >