Toppbild

Trafikplan

Strängnäs kommun påbörjade våren 2017 ett arbete med att ta fram en ny trafikplan för Strängnäs stad. Trafikplanen ska bidra till ett hållbart och effektivt transportsystem som ger en attraktiv stad med ökad säkerhet, tillgänglighet och trygghet. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med trafikplanen!


Dialog med invånarna - svara på enkäten!

Trafikplanen ska ta fram ett förslag på framtida trafiknät i stadskärnan med gångstråk, gågator, gångfartsgator, cykelstråk, busslinjer, bilnät och varuleveranser. I detta arbete vill vi att du som bor och verkar i kommunen deltar med dina synpunkter. Vi har därför tagit fram en enkät som vi vill att så många som möjligt svarar på. Enkäten ställer frågor om dagens trafiksituation i stadskärnan. Vi samlar in alla synpunkter från kommuninvånarna och sedan kommer kommunen att ta fram ett förslag på framtida lösningar. Därefter gör vi en ny enkät för att få in synpunkter på förslaget, vilket preliminärt blir under hösten. Välkommen att lämna synpunkter genom att svara på enkäten!

 
Frågor & svar

Vad är en trafikplan?

Svar: En trafikplan ska bidra till ett hållbart och effektivt transportsystem som ger en attraktiv stad, ökad säkerhet, tillgänglighet och trygghet. Utifrån dessa mål görs en analys av dagens trafiksituation och de brister som finns i trafiknätet. Trafikplanen föreslår olika åtgärder för att förbättra trafiknätet och nå kommunens mål. 

Varför behövs en ny trafikplan?

Svar: Kommunen har äldre trafikplaner för de olika tätorterna i kommunen som nu behöver uppdateras för att de ska kunna fungera som ett viktigt underlag i trafikplaneringen. Först ut är framtagande av en ny trafikplan för Strängnäs stad.

Hur tas trafikplanen fram?

Svar: Kommunen har bildat en arbetsgrupp med representanter från flera olika verksamheter som tillsammans ska ta fram trafikplanen. Arbetet görs i samverkan och dialog med både boende och verksamma i kommunen och Strängnäs stad.

Hur och vad kan jag påverka i trafikplanen?

Svar: Kommunen kommer att föra en dialog med boende och verksamma både genom särskilda dialogtillfällen i centrum och genom enkäter på kommunens hemsida. Då kan du framföra dina synpunkter på dagens trafiksituation och ge  förslag på framtida lösningar. Dina synpunkter hjälper oss på kommunen att  förstå dagens brister och behov och då kan vi lättare hitta bättre trafiklösningar  för framtiden.

Under vilken period tas trafikplanen fram?

Svar: Arbetet med trafikplanen för stadskärnan i Strängnäs kommer att pågå under hela 2017.  

Uppdaterad 2017-04-21 av Patrik Wirsenius

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >