Toppbild

Snöröjning och sandning

 

Strängnäs kommun ansvarar för vinterväghållningen i alla tätorter inklusive Merlänna, Härad och Vansö. I Stallarholmen asvarar Trafikverket för snöröjningen av genomfartsleden och bron. I övrigt i Stallarholmen ansvarar vägföreningen för snöröjningen av alla gator samt gång- och cykelvägar.

 

Trafikverket plogar följande: Åkers styckebruk - Bruksvägen med intilliggande gång- och cykelväg. Mariefred - Stallarholmsvägen, Kärnbogatan, Slottsträdgårdsgatan och Ärnäsvägen. Stallarholmen - Stallarholmsbron och genomfartsleden. Merlänna - Merlännavägen och Söderlännavägen. Vansö - väg 957 (Björsund-Fogdö-Vansö-Strängnäs) och väg 971 (Vansö-Härad). Härad - Överåsvägen.


Kartor över vinterväghållningens ansvarsfördelning

 SträngnäsMariefredMarielundÅkerStallarholmenHäradMerlänna  Vansö.

 

Förebyggande halkbekämpning

Halkbekämpning sker bland annat på senhösten. Innan snön fallit men temperaturen i vägbanan är under noll bildas ofta en frostutfällning. Det kan också ske när lufttemperaturen är under noll och vägbanan är fuktig. Det blir då väldigt halt på kort tid. 

Efter utförd snöröjning saltas genomfartsleder och större gator, om inte temperaturen understiger -7 grader då saltet inte gör någon verkan. På övriga gator och gång- och cykelvägar halkbekämpar kommunen med gruskross.


När startar snöröjningen

Under pågående snöfall prioriteras större trafikleder samt gång- och cykelbanor, i övrigt väntar man i möjligaste mån tills snöfallet upphört.

När det har fallit 3-4 centimeter blötsnö eller 5-6 centimeter torrsnö börjar plogningen av genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar i centrum. När det fallit minst 5 centimeter blötsnö eller 8 centimeter torrsnö plogas bostadsgator. Därefter öppnas snövallar vid övergångsställen, busshållplatser och handikapplatser. Det tar i snitt 8-10 timmar att få de högst prioriterade gatorna i kommunen snöröjda.


Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på trottoar eller gångbaneutrymme genom följande åtgärder:

  • Snarast ta bort snö och is som kan vara hinder eller innebära risk för halka.
  • Sanda eller genomföra anda åtgärder för att motverka halka.
  • Sopa upp och ta bort sand.
  • Ta bort ogräs, sopa och hålla rent.
  • Hålla rännstensbrunnar inom gångbaneutrymmet fri från snö, is och igensättande föremål.

 
Läs mer i kommunens Föreskrifter om gångbanerenhållning, som gäller för fastighetsinnehavare i Strängnäs kommun.

Här kan du hämta sand

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs, p-plats Hammarvägen och Slottsbrinksbacken i Mariefred samt vid Solbergavägen mellan Åkerskolan och f.d. Börsen i Åkers styckebruk. I Stallarholmen kan du hämta sand vid f.d. Konsumtomten utmed Rosendalsvägen. Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning.

 

Uppdaterad 2017-12-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >