Toppbild

Torghandel

Torghandel tomaterTorghandel får bedrivas på delar av Gyllenhjelmstorget, Stora Torget och Västervikstorget i Strängnäs, Rådhustorget i Mariefred, Selaötorget i Stallarholmen samt Åkers styckebruk 1:465 (väster om torget).


Fasta och tillfälliga försäljningsplatser
De kommunala försäljningsplatserna upplåts som fasta eller tillfälliga försäljningsplatser. En fast försäljningsplats får användas i minst en månad och högst i tolv månader under samma kalenderår. En tillfällig försäljningsplats får användas minst en dag och högst en månad. Vid fördelning av platser gäller följande:

1. Ansökan om saluplats för torghandel lämnas till teknik- och servicekontoret, antingen digitalt genom e-tjänsten eller på avsedd ansökningsblankett för torghandel.

2. Kommunen beslutar om tilldelning av försäljningsplats och sökanden tilldelas plats i den ordning som ansökan lämnats in.

3. I första hand upplåts en försäljningsplats per sökande/kommunal försäljningsplats. Om det saknas intressenter kan befintlig innehavare erhålla ytterligare plats på samma kommunala försäljningsplats. När flera platser tilldelas en sökande placeras de i första hand intill varandra.

I mån av plats får ideella föreningar och skolklasser efter ansökan medges avgiftsfri tillfällig försäljningsplats vid enstaka tillfällen.

Tider för försäljning
Torghandel får ske alla dagar i veckan och försäljning får börja tidigast kl. 08.00 och avslutas senast kl. 21.00. Försäljare får inte använda försäljningsplatsen tidigare än kl. 07.00. Platsen ska vara utrymd senast kl. 22.00. För ytterligare information, se Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun.   

Taxa för torghandel
För användning av försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften ska vara betald innan platsen börjar användas. Taxan för torghandel består av två delar, fasta respektive tillfälliga försäljningsplatser. Platsernas storlek och därmed avgift, varierar beroende på vilket torg de är belägna på. För ytterligare information, se Taxa för torghandel i Strängnäs kommun.

 

Uppdaterad 2017-12-14 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >