Toppbild

Park och naturmark

Drottning Kristinas trädgårdar är ett nytt rekreationsområde i Strängnäs.

Park och naturmark

Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta gräsmattor, välansade rabatter, anlagda gångar och vackra parkträd. Parkerna ska vara lättillgänglig för alla.

Naturmark är de tätortsnära natur och skogsområdena. Naturmark kan vara ett enskilt träd som sparats, en dunge man lämnat kvar för lek eller ett fint skogsområde som kan användas som strövområde och rekreation. Skötseln bör i första hand styras av användningen. Hit hör även de träd som växer i allmänning mellan fastigheter och i område mellan fastighetsmark och gata. Ofta kommer det önskemål om att ta ned träd som kanske skräpar ner eller skuggar. Kommunen är mycket restriktiv med att ta ner träd i stadsmiljö. Vi tar endast ner om det är dött eller i så dåligt skick att det är en stor risk för allmänheten. Läs mer nedan om hur vi arbetar.

Öppen naturmark. Den huvudsakliga växtligheten består av gräs, ris och örter, den har få inslag av träd och buskar. Här tillåts brännässlor, tistel och annat så kallat ogräs att växa på sina ställen till förmån för bin, fjärilar och andra insekter. Öppen naturmark innebär en låg skötselnivå. Här klipper kommunen kanter utmed vägar och gång/cykelbanor ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Tätortsnära skogar - till exempel Fridhemsskogen, Långberget, Sundbyparks skogar, Riaskogen, med flera, som många använder som rekreationsområde sköts inte som parkmark utan ska behålla sin vilda karaktär. Delar av skog kan vara lämpad för fri utveckling. Där är meningen att det får vara tätt och snårigt för att värna om den biologiska mångfalden. Vi gör röjningsarbeten utmed stigar och gångvägar vid behov.

Uppdaterad 2017-12-12 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >