Toppbild

Träd & skog

Skogar

Stadsmiljöenheten ansvarar för skötsel och underhåll av tätortsnära och detaljplanelagda skogar.

Övriga skogar sköts av samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsenheten.

 

Nedtagning av träd på park- och naturmark i Strängnäs kommun

Träden engagerar oss på olika sätt. De är stadens lungor som renar luften, de skyddar mot insyn och dämpar ljud. Träd reducerar också risk för översvämning och erosion, skänker skugga varma dagar, de ger fåglarna skydd, de är skulpturalt vackra på vintern och de är viktiga arkitektoniska inslag i olika miljöer. Skogens träd skapar spännande och avkopplande miljöer.

Kommunen får många frågor om träd och lyssnar på alla synpunkter. Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla träd. För att ersätta en enda gammal bok och erhålla samma mängd bladmassa krävs att 2700 ungträd planteras.

Träd i naturmark lever i en dynamisk miljö som utvecklas och förändras hela tiden och kräver andra skötselinsatser. Här kan vi i större utsträckning tillmötesgå synpunkter när vi arbetar med naturmarken i området.

Vid sådana fall gör vi en bedömning på plats utifrån följande kriterier:

1. Trädets betydelse för området som helhet.

2. Trädets estetiska och ekologiska värde.

3. Trädets kondition.

Om du vill rapportera ett så kallat riskträd, det vill säga ett träd som direkt utgör en risk för människor eller fast egendom, kontaktar du felanmälan.

Vid händelser som kan innebära livsfara ska alltid polis eller räddningstjänst kontaktas på larmnumret 112. Träd som är riskträd, men som efter vissa försiktighetsåtgärder bedöms kunna stå kvar ytterligare ett antal år, hålls under särskild uppsikt.

Övriga synpunkter på enskilda träd lämnas till Stadsmiljöenheten.

Uppdaterad 2016-06-23 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >