Toppbild

iPad i förskolan

Hur kan vi arbeta med modern teknik i förskolan?

bild på en IPadDet är något som en grupp förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer ska undersöka i ett projekt som startar till höstterminen inom förskolorna i Strängnäs Kommun. 

En av de tydligaste trenderna de senaste åren har varit hur dator- och internetanvändningen har gått ned i åldrarna, ända ned till förskolebarnen. Småungar & Medier 2010 visar att 43 % av 2-åringarna någon gång har använt datorn och att två av tre förskolebarn 2–5 år brukar använda datorn. www.mediebarn.se

I förskolans uppdrag finns ett övergripande ansvar för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld.  Med smartphones och surfplattor öppnar sig en helt ny interaktiv värld även för de yngsta barnen. Tekniken utvecklas hela tiden och förskolan behöver ge barn möjligheter att få möta denna, lära sig och ta del av den genom lek och utforskande.

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö98/10 s.6)

Den moderna tekniken i form av t.ex. surfplattor behöver därför bli ett naturligt inslag i förskolans uppsättning av verktyg likvärdigt träpusslet, leran, kritan, böcker och klossar.

I projektet har vi valt att använda surfplatta, Ipad, som verktyg. Surfplattan lämpar sig särskilt för förskolebarnens receptiva lärande och touchskärmen är lätt för barnen att använda. Det är inte som en dator, där man måste lära sig att kordinera mus, tangentbord och fingrar. Surfplattan är ett verktyg där barnen direkt pekar på skärmen och uppfattar effekten av det de sysslar med.

Deltagarna i gruppen kommer ifrån olika förskoleområden i kommunen. De kommer att träffas under höstterminen för att ”nätverka”; utbyta tankar, idéer och erfarenheter utifrån projektets frågeställningar som är följande:

  • Hur kan modern teknik stödja lärandet i förskolan?
  • Hur blir Ipad ett verktyg för att nå målen i Lpfö98/10?
  • Hur blir Ipad en del i helheten?
  • Hur kan vi använda oss av Ipad som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet?
  • Hur tar skolan emot våra barn från förskolan när de är vana vid att arbeta med Ipads?

Under projekttiden kommer även en blogg att användas för spridning av information. Så håll utkik!

Uppdaterad 2014-10-01 av Carina Lindqvist

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >