Toppbild

Elevhälsa

Barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan ska stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer.

Den centrala barn- och elevhälsan utgör ett kompetens- och processtöd i arbetet med att koordinera utveckling och kvalitet i elevhälsan på skolorna.

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning till skolor för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna som sätts in ska vara extraordinära.
Ansökan om tilläggsbelopp
Uppföljning av tilläggsbelopp
Riktlinjer för tilläggsbelopp

Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett huvudman, har rätt att söka tilläggsbelopp för enskilda barn eller elever som på grund av sin funktionsnedsättning har behov av extraordinärt stöd. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång eller vistelsetid. 

Ansökan skickas till:
Strängnäs kommun
Utbildningskontoret/Tilläggsbelopp
Registrator
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Uppdaterad 2018-02-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >