Toppbild

Språk och kommunikation

Språket är vårt främsta redskap för att minnas, tänka, dra slutsatser och skaffa nya kunskaper. Barn använder språket för att förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Förskolans målsättning är därför att sätta språket i centrum, där pedagogernas ansvar är att skapa en språkutvecklande miljö och ett språkligt förhållningssätt.

Att arbeta språkutvecklande innebär bland annat att ha fokus på språket i hela dagens lärande; i lek, skapande och alla rutinsituationer. Leken är grunden för allt lärande  och har en central plats i det dagliga arbetet på förskolan. Samspel i leken ger möjlighet till utveckling och lärande. När barn leker behöver de uttrycka sig så att andra förstår deras upplevelser, känslor och åsikter. Det är genom att möta språket i meningsfulla, begripliga sammanhang som barnet tar till sig språket.

Modersmål är det språk man lärt sig först som barn. Har ett barn lärt sig två språk från början så har man två modersmål.

Viktiga faktorer i arbetet med flerspråkighet i förskolan är vårt förhållningssätt och kunskaper om hur man kan ge barn som talar fler språk möjlighet att utveckla både svenska och sitt eller sina modersmål. Det är av stor vikt att vi visar intresse för det språk som används hemma i familjen, och förstår värdet av språklig och kulturell mångfald.

Bokugglan är en satsning som drivs av ett samarbete mellan Strängnäs förskolors specialpedagog i tal och språk, biblioteken och utvalda förskolor. Bokugglan är till för att underlätta för föräldrar att läsa och berätta mer för sina barn. Projektet är även till för att inspirera förskolepersonal att arbeta med högläsning och boksamtal som leder till att barnens språkutveckling, ordförråd och språkförståelse utvecklas.

Uppdaterad 2017-08-25

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 09:00-14:00
Telefon: 0152-291 00, växeln


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >