Toppbild

Härads skola

Härads skola ligger 8 km väster om Strängnäs. Vår utemiljö präglas av närheten till skog och mark och vi uppmuntrar till lek och lärande även utomhus. Hos oss finns möjligheten att vistas från förskolan till år 3. Våra lokaler finns inom ett begränsat område och skolan inryms i ett skolhus. 

Antal elever: ca 40 Verksamheter: Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, Årsklasser: F-3, åldersblandade grupper

Verksamhetsidé

Skolan står för ett målstyrt arbetssätt. Vi värnar om kvaliteten på det pedagogiska arbetet och strävar efter att alla elever ska nå målen. Genom ansvar och inflytande i det dagliga arbetet vill vi få våra elever att känna delaktighet och ta eget ansvar. Vi tänker i ett 0-9 perspektiv och vill ha ett bra samarbete mellan stadierna.

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan elever, föräldrar och skolans personal. Vi vill att elever och vuxna ska känna en "vi-känsla", att visa hänsyn och respekt för varandra så att alla kan känna sig trygga och få ett starkt självförtroende. Vi arbetar med åldersblandade grupper. Alla verksamheter arbetar med viss inriktning mot portfolio och elevens språkliga medvetenhet. Inom enheten arbetar vi med ett förhållningssätt som är lösningsinriktat.

Trygghet och trivsel

All verksamhet skall präglas av hög ambition där varje elev ges möjlighet att ta tillvara och utveckla sin förmåga i samklang med skolans mål. Vi strävar efter att våra elever får kännedom och tar del av vårt samhälles gemensamma värderingar. Den synen skall genomsyra all verksamhet. Att förebygga och motverka mobbning är allas ansvar. Vi arbetar med en levande antimobbningsplan. Skolans trivselregler används som ett levande dokument samt underlag för diskussion.

Utveckling och lärande

Eleven skall utveckla sitt ansvarstagande och sin förmåga att bedöma sitt eget arbete, utveckla sitt eget sätt att lära,lära sig utforska och arbeta självständigt tillsammans med andra. Tillägna sig goda kunskaper inom skolans ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet.

Ansvar och inflytande

Att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig är demokratiska principer som skall omfatta alla elever, i alla åldrar, såväl pojkar som flickor. Med stigande ålder och mognad skall eleven ta ett allt större ansvar över det egna arbetet och skolmiljön.

Delaktighet och inflytande får eleverna erfarenhet av och tränas, vid tillfällen som klassråd, elevråd, och utvecklingssamtal. Individuell veckoplanering används som ett instrument för att eleven skall kunna hantera och utveckla ansvaret över sin egen inlärning. Eleven ges kontinuerligt möjlighet att utveckla sin förmåga att utvärdera och reflektera kring det egna arbetet.

Skolhälsovård

På vår skola arbetar skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17 och skolkurator Maria Boustedt, telefon 0152-299 81 samt skolpsykolog Alberto Sanchez, telefon 072-20 26 408.

Skola och omvärld

Skolan samverkar med representanter och föreningar i närsamhället för att bli en naturlig del av hembygden. Vi strävar efter att eleven får kännedom om världen utanför skolan, får inblick i arbets- samt förenings- och kulturliv. Detta sker genom samarbete med föräldrar, föreningar och arbetsliv. Vi använder oss av nyhetsinformation i olika former.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >