Toppbild

Vasaskolan

Helaskolan

Vasaskolan - "Den moderna skolan i centrum"

Antal elever: ca 270 st
Verksamheter: Förskoleklasser, grundskola, skolbarnsomsorg
Årsklasser: F-3

Vasaskolans vision

Vasaskolan ska vara en plats där:

  • Man känner sig välkommen och trygg. 
  • Man blir accepterad och olikheter är en tillgång. 
  • Man blir sedd och lyssnad på 

 

Värdegrunden i praktiken

Värdegrundsarbetet ska genomsyra all verksamhet i skolan, i klassrum, på fritids, i korridorer, på skolgården och i matsalen. Vid läsårsstarten hålls en värdegrundsvecka på skolan som inspiration för fortsatt arbete.

Trygghet och trivsel

Vår skola är en levande social gemenskap, som ger glädje, trygghet, vilja och lust att lära. När våra elever lämnar Vasaskolan är de trygga och har kvar glädjen och viljan och lusten att lära.

När Du lämnar Ditt barn till Vasaskolan kan Du förvänta Dig av oss:

  • Att vi möter alla med respekt
  • Att vi ser varje individs möjligheter och får dem att växa genom stöd och uppmuntran
  • Att det finns en tydlig ram som ger trygghet. Den består av ordning och reda, krav och struktur

Utveckling och lärande

Vasaskolan är en skola där vi strävar efter ett gemensamt synsätt på barnen och lärandet. För oss betyder det att barn kan och vill lära. Vi ska förse dem med bästa möjliga lärmiljö genom att ge dem trygghet, kontinuitet, förståelse och hänsyn så att de med stolthet kan lämna skolan med rak rygg. Vi ska motivera föräldrarna och tydliggöra föräldraansvaret. Vi vill se till alla barns behov där baskunskaper är ett redskap för att söka ny kunskap. Vi har en väl genomtänkt organisation där kompetent personal arbetar med mindre barngrupper.

Ansvar och inflytande

Vi vill utveckla elevernas ansvarstagande och därmed också deras inflytande över sin undervisningssituation. Utöver de samtal som förs i respektive klass/grupp om påverkansmöjligheter och om styrdokumentens mål och individuella studiemål förekommer klassråd i samtliga klasser och elevråd med representanter från klasserna. På skolan finns även ett kostråd där representanter från klasserna tillsammans med rektor och måltidspersonal träffas. 

I dessa organ avhandlas de frågor som eleverna har möjlighet att vara med och påverka.

Skolhälsovård

I vår skola finns skolsköterska Åza Tellström, telefon 0152-295 17, 070-842 91 67, onsdag och torsdag kl. 08.00-16.00 och skolkurator Birgit Persson, telefon 070-842 92 86, tisdag och onsdag klockan 08.00-12.00.

Skola och hem

Genom vår handlingsplan för ordningsregler, trygghet och studiero vill vi göra föräldrarna medvetna om rollfördelningen mellan hem och skola och på vilket sätt de kan påverka barnens skolsituation. Förståelsen för dessa olika roller fördjupar vi tillsammans med föräldrarna i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och info/samråd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >