Toppbild

Skolforskning

Världens största studie

Faktorer som påverkar elevers studieresultat

Professor John Hattie har genomfört en unik forskningsöversikt om vad i skolan som är centralt för elevernas skolresultat.

Synligt lärande sammanfattar professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever. De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

  • Elevernas kännedom om uppsatta mål
  • Resultatåterkoppling till eleven
  • Lärarens pedagogiska förmåga
  • Studiero i klassrummet
  • Stöd och uppmuntran från hemmet
  • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Insatser som är mer framgångsrika än andra, vilka är de?

Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem från andra insatser och metoder? Omvänt, vilka insatser bör skolan helst undvika i sitt förbättringsarbete?

Ladda ner presentation av Synligt lärande.

Länk till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om Synligt lärande.

 

Mera angående skolforskning:


Ifous Forskning om bedömning Forskning om skriv- och läsinlärning Forskning för klassrummet
Ifous Bedömning Läs- och skriv Klassrummet

Forskning om förskola - databas Skolverket - Forskning för skolan Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Förskola Skolverket Evidens ...

Ladda ner kunskapsöversikt samhällsorienterande ämnen
Kunskapsöversikt: samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi

 
Kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning

  

 

 

 

Uppdaterad 2018-03-01 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >