Toppbild

Inackordering

Elev som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar på heltid vid gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år hen fyller 20 år.

 

För att räknas som heltidsstuderande krävs deltagande i all schemabunden undervisning för programmet eller kursen. 

Gymnasieelever som studerar på en fristående skola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

 

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag beviljas studerande som har minst 60 km mellan bostaden och skolan. Beloppet är 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad.

Inackorderingsbidrag och resebidrag kan inte beviljas samtidigt.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas 25 september respektive 15 februari. Inackorderingsbidrag kan beviljas för tio månader per läsår om kostnaden kan styrkas.

Avbryts studierna är man inte längre berättigad till inackorderingsbidrag. Resterande del av utbetald ersättning kommer då att återkallas. Detta gäller även vid förändring till resebidrag eller avflyttning från kommunen.

Riksintag och arbetsplats förlagd utbildning, APU

Studerande vid någon av de utbildningar där regeringen beslutar att hela landet ska vara ett elevområde, så kallat Riksintag, kan beviljas inackorderingsbidrag även om vald utbildning finns på hemorten.

Vid arbetsplatsförlagd utbildning, APU tillämpas individuell bedömning angående inackorderingsbidrag och/eller resebidrag.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag görs inför varje läsår. För studerande som inte är myndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren.

Ansökan bör vara kommunen tillhanda i god tid före höstterminens start.

Blankett för ansökan om inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag skickas till:
Utbildningskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs 

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsbidrag eller på något annat sätt är missnöjd med hemkommunens beslut kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Uppdaterad 2018-01-26 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >