Toppbild

Skolskjuts, skolresor

Skolskjutsregler

 

Färdvägens längd
1. Avståndsgränserna är endast ett riktmärke och räknas från hemmet till basskolan eller från hemmet till närmaste hållplats. Färdvägens längd beräknas utifrån närmaste väg med hänsyn till trafikförhållandena.

Förskoleklass - skolår 3 2 km
Skolår 4 - 6 4 km
Skolår 7 - 9 5 km

 

2. Avståndsbedömning görs utifrån hela bebyggelsegrupper som inte delas. Avståndet räknas från basskolan fram till områdesgränsen.

3. Skolskjuts beviljas inte till och/eller från skolbarnomsorg.

4. Skolskjuts beviljas som huvudregel endast till basskolan. Skolskjuts kan även beviljas vid val av annan skola inom kommunen om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Trafikförhållanden
5. Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.

6. Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik samt tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Elevens funktionsnedsättning
7. Skolskjuts beviljas vid varaktig funktionsnedsättning om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet
8. Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

9. Om skolan av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än basskolan beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls.

Växelvis boende
10. Skolskjuts beviljas mellan hemmet och basskolan för elev som är folkbokförd i kommunen.  Med hemmet avses folkbokföringsadressen och/eller annan adress där eleven stadigvarande vistas inom kommunen. Skolskjuts beviljas inte till/från bostad eller skola i annan kommun.

Övrigt
11. Ingen elev ska behöva ha omotiverat lång tid för resor till eller från basskolan. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 30 minuter. Vid längre väntetid ska det finnas möjlighet att vistas inomhus och finnas ansvarig personal att vända sig till.

12. Om eleven missar skolskjutsen ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

 

Säkerhet

1. Elever under 135 cm ska alltid använda bälteskudde eller bilbarnstol.

2. Om passagerarsätet används av en elev som är under 140 cm eller är 6-9 år ska krockkudden på passagerarsidan vara urkopplad. 

3. Bilbälte ska alltid användas. Platser utan bilbälte får inte användas. 

4. Abonnerade skolbussar ska vara dimensionerade så att alla elever har en sittplats.

5. Personbilar med extra bakåtvänt baksäte får inte använda detta säte vid skolskjuts.

 

Ansvar

1. Föräldrarna har ansvaret för barnen på vägen till och från skolan, alternativt sträckan till och från skolskjutsen inkl. väntetid.

2. Under skolskjutstransporten har transportören ansvaret.

3. Skolan har ansvaret från den plats skolskjutsen avslutas fram till skolan samt från skolan fram till den plats skolskjutsen börjar.

 

Anvisningar för taxi

1. Överenskommen tid för avgång/hämtning får inte överskridas med mer än 10 minuter.

2. Avgång kan ske tidigare än vad som överenskommit om samtliga åkande anlänt.

3. Om ankomst till hämtningsställe försenas med mer än 10 minuter ska föraren/beställningscentralen underrätta berörda hem.

4. Om försenad ankomst till skolan befaras ska meddelande lämnas till skolans kontaktperson i god tid.

5. Elev som med kort varsel blir förhindrad att åka med den planerade skolskjutsen (sjukdom etc.) ska anmäla detta till taxis beställningscentral snarast.

6. När skolan vill ändra eller ställa in en beställd skolskjuts ska detta anmälas till taxis beställningscentral senast dagen innan.

7. Ledigheter som inte framgår av de antagna läsårstiderna ska meddelas till taxi i god tid.

 

Ansökan för skolskjuts - grundskolan

Blankett - Ansökan om skolskjuts - grundskola.pdf

Digital tjänst (e-legitimation krävs)

 

Uppdaterad 2018-08-14

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >