Toppbild

Söka kurser

Kommunal vuxenutbildning (komvux och Svenska för invandrare)

Kurser inom kommunal vuxenutbildning söker du via webbansökan.

Information om personuppgiftsbehandlingen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna hantera din ansökan. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi inte kunna hantera din ansökan.

Vi får dina adressuppgifter från Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med fler kommuner som är placerad i Flen. Henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Uppdaterad 2018-06-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >