Toppbild

Modersmålsundervisning

Elever i grundskolan och gymnasiet erbjuds modersmålsundervisning.

Rätten till modersmålsundervisning

 • Modersmålsundervisningen anordnas om det finns tillgång till lämpliga lärare.
 • För att få rätt till modersmålsundervisning krävs att minst en av elevens föräldrar har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven. Modersmålsundervisningen får alltså inte ha karaktären av nybörjarundervisning. För gymnasiet krävs goda kunskaper.
 • Modersmålsundervisningen anordnas om minst fem elever önskar få undervisning i det aktuella språket och att en lämplig grupp kan skapas av dessa.
 • För minoritetsspråket finns inget minimikrav på antal elever (se information nedan)

 

Minoritetsspråk och adopterade

För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska, samt för adopterade barn med ett annat modersmål gäller särskilda bestämmelser. För de nationella minoritetsspråken har man rätt till modersmålsundervisning även om man inte har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet och det finns inga krav på antalet elever.

Syfte

Syftet med modersmålsundervisningen är aktiv tvåspråkighet. Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang. Huvudansvaret för elevens kunskaper i sitt modersmål har föräldrarna. Skolans undervisning är ett komplement.

Allmän information

Efter anmälan är deltagande i undervisningen obligatoriskt.

Modersmålsundervisningen kan anordnas:

 • som språkval (gäller grundskolan)
 • som elevens val (gäller grundskolan)
 • inom ramen för skolans val (gäller grundskolan)
 • utanför timplanen bunden tid (gäller grundskolan)
 • som individuellt val (gäller gymnasiet)
 • som utökat program (gäller gymnasiet)
 • som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska (gäller gymnasiet)
 • betyg i modersmålsundervisningen ges fr.o.m. årskurs 6

 

Om undervisningen

Undervisningen förläggs till de skolor där lämpliga grupper kan bildas. Undervisningsgrupper ska om möjligt vara homogena så att eleverna har samma ålder och språkkunskaper, för att få kvalitet på undervisningen. Det kan innebära att undervisningen inte sker på elevens skola.

Ansökan

Ansökan görs en gång och lämnas till den egna skolan för beslut.

Vid övergång mellan förskola till grundskola, respektive från grundskola till gymnasiet behövs en ny ansökan.

Respektive rektor gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut. Ansökan med beslut lämnas sedan till samordnaren på Språkcentrum. Antagning till grupperna under läsåret sker i mån av plats.

Rektor ansvarar för att informera vårdnadshavare om beslutet samt vidarebefordra kallelse till start av undervisningen, alternativt om avslag på ansökan och skäl till det.

Länk till Ansökan om modersmål

Uppsägning

Blanketten ska lämnas in till din skola för att skickas till Språkcentrum.

Länk till Uppsägning av modersmål

Uppdaterad 2018-07-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >