Toppbild

Skolstrukturutredning

Förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö för Strängnäs kommun har nu behandlats i såväl barn- och utbildningsnämnden som i kommunstyrelsen. Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet den 18 december.

Syftet med den skolstrukturutredning som genomförts under hösten har varit att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

Utredningen är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare. Samtidigt är utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.


Förslag till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö

I utredningen som presenterades för politikerna i början av oktober presenterades tre förslag till ny skolstruktur. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå åt kommunfullmäktige att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra det som i utredningen presenteras som ”Förslag 2”.


Förslaget innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

 

Enligt förslaget ska förändringen genomföras inför skolstarten hösten 2018 och vara helt genomfört inför skolstarten hösten 2019.


Frågor och svar

Har du frågor om utredningen och förslaget till ny skolstruktur? Ta del av listan med Frågor och svar

 

Läs rapporten och övriga dokument

Här kan du kan ta del av beslutsunderlaget och utredningen i sin helhet: ”Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö - Så skapar vi bästa skolan för alla elever"

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

Skolutvecklingsprogram 2023

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här

 

Nyheter om utredningen

Frågan om skolstrukturen går vidare till kommunfullmäktige

"Vi ska skapa den bästa skolan för alla elever"

Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Tyck till om framtidens skola - besvara vår enkät

 

 

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >