Toppbild

Skolstrukturutredning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 återremitterades förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö till kommunstyrelsen, som i sin tur remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning.

Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige om en minoritetsåterremiss av ärendet och frågan har nu utretts ytterligare av förvaltningens tjänstemän. Inför barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens sammanträden har utbildningskontoret tagit fram svar på de frågor som oppositionen ställde i minoritetsåterremissen. Du kan ta del av handlingarna i ärendet här.

Vid sammanträdet den 23 januari beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå åt kommunfullmäktige att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra det som i utredningen presenteras som ”Förslag 2”. Samma beslut fattade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 31 januari.

Frågan om ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö kommer nu att behandlas på kommunfullmäktige den 26 februari. 

Vid sammanträdet den 18 december beslutade kommunfullmäktige också att ett ärende om folkomröstning får väckas, med anledning av det folkinitiativ till folkomröstning gällande ny skolstruktur som inlämnats till fullmäktige. Ärendet remitterades till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. Frågan behandlades på barn- och utbildningsnämnden den 23 januari, på valnämnden den 24 januari och på kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari. Samtliga nämnder beslutade då att föreslå åt kommunfullmäktige att folkomröstning inte ska hållas i fråga om ny skolstruktur.

Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 26 februari.

 

Förslag till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Syftet med den skolstrukturutredning som genomfördes under hösten 2017 har varit att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

Utredningen är en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare. Samtidigt är utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.

I utredningen som presenterades för politikerna i början av oktober presenterades tre förslag till ny skolstruktur. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen beslutade i slutet av november att föreslå åt kommunfullmäktige att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra det som i utredningen presenteras som ”Förslag 2”.


Förslaget innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.

• Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.

• Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.

• Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

Enligt förslaget ska förändringen genomföras inför skolstarten hösten 2018 och vara helt genomfört inför skolstarten hösten 2019.

 

Skolvalet till höstterminen 2018

Med anledning av den pågående utredningen kommer valet till grundskolan att skjutas fram. Perioden för skolval till kommunala grundskolor till höstterminen 2018 är preliminärt den 5 mars till 18 mars 2018.Du kan läsa mer om skolvalet på vår webbplats.  


Frågor och svar

Har du frågor om utredningen och förslaget till ny skolstruktur? Ta del av listan med Frågor och svar

 

Läs rapporten och övriga dokument

Här kan du kan ta del av beslutsunderlaget och utredningen i sin helhet: ”Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö - Så skapar vi bästa skolan för alla elever"

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

Skolutvecklingsprogram 2023

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här

 

Nyheter om utredningen

Svar på återremissen av skolstrukturutredningen

Förslag till ny skolstruktur återremitterades

Frågan om skolstrukturen går vidare till kommunfullmäktige

"Vi ska skapa den bästa skolan för alla elever"

Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Tyck till om framtidens skola - besvara vår enkät

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >