Toppbild

Så här gjorde vi

 

Under tidig höst 2013 enades vi på Näringslivskontoret om att vi behövde prioritera och kraftsamla kring frågan om ett förbättrat företagsklimat i kommunen. Näringslivskontoret har ett tydligt politiskt uppdrag att arbeta med frågan och vi såg också att vi under ett antal år försämrat vår placering på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat.

Vi började med att skaffa oss en helhetsbild av läget. I NKI undersökningen för 2013 som mäter hur vår myndighetsservice fungerar hade vi relativt goda resultat och bra rankingplaceringar men i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking hade vi trots det försämrat vår placering betydligt. Detta var något motsägelsefullt och vi behövde därför veta mer om vad exakt det var som företagarna tyckte var dåligt och hur vi kunde förbättra företagsklimatet i Strängnäs kommun? Vi påbörjade därför ett arbetet enligt processbeskrivningen nedan. 

  Arbetsprocessen  

 

 

 

Företagsfrukost, september 2013
Vi ville engagera företagarna i ett tidigt skede och började med att introducera vårt arbete i september 2013 på en företagsfrukost. 50 företagare deltog vid mötet och vi ville här få in synpunkter som gav oss rätt ingångsvärden för det fortsatta förbättringsarbetet.

Enkätundersökningen, oktober – november 2013
Nästa steg i processen var att skicka ut en egen enkät med ett frågebatteri som till vissa delar gick att känna igen från Svenskt Näringslivs undersökning. Det var ett sätt ge stöd åt tanken för att kunna besvara på frågor om företagsklimat som annars är ett ganska komplext begrepp att definiera. Huvudsyftet med vår egen enkät var att få mer "kött på benen" och vi gav därför stort utrymme för öppna fritextsvar. Vi ville få berättelser som kunde hjälpa oss att förstå bättre vilken problembild vi hade att utgå från. Enkäten  skickades ut till 1007 företagare via e-post och vi fick in 277 svar. Vi analyserade sedan resultaten och fick fram 5 huvudområden som beskrev vilka problem som vi hade att utgå från.

Fyra dialogmöten, januari 2014
I enkäten fanns också en fråga till företagarna om de kunde tänka sig att vara med i ett dialogmöte för att fördjupa kunskaperna om deras synpunkter och framförallt diskutera vilka förbättringsåtgärder som de såg var relevanta i sammanhanget. Trettio företagare deltog på sammanlagt fyra dialogmöten i januari.

Presentation av åtgärdsprogrammet
I nästa steg sammanställde vi alla förslag på åtgärder och kopplade dessa till problembilden vi fått fram. Det var ett omfattande sorteringsarbete som mynnade ut i fem uttalade förbättringsområden. Till dessa områden listade vi åttio åtgärdsförslag. Namnet för vårt förbättringsarbete blev Topp50 – 2017 och vi presenterade det vid fyra likadan möten i våra huvudorter Mariefred, Stallarholmen, Åkers Styckebruk och Strängnäs. Totalt deltog 120 företagare vid dessa möten i slutet av februari.

Prioriteringar
Sedan påbörjade vi arbetet med att prioritera för att se vilka aktiviteter som anses ha störst betydelse för företagsklimatet och vilka som krävde störst insatser i tid och pengar. Låg insats och hög betydelse för förbättringar av företagsklimatet valde vi att lägga tidigt  i planeringen. Vissa av aktiviteterna var enklare att konkretisera i aktiviteter medan andra var av den karaktären att de kräver mer förberedelser och dialog både internt i kommunen och även med externa partners. Dessa förslag kategoriserade vi som ”Åtgärdsförslag under utredning”. Tanken är att vi under perioden ska försöka omsätta så många av dessa som möjligt i aktiviteter.

Webbsida för dialog och ständiga förbättringar
Avslutningsvis lät vi göra en ny webbsida på strangnas.se där vi skapat en möjlighet till att följa och delta i utvecklingen av arbetet med Topp 50-2017. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Strängnäs kommun är ett ständigt pågående arbete där vi vill involvera Strängnäs näringsliv i arbetet mot att vi ska nå Topp50-2017.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2016-08-09 av Gunilla Malm

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >