Förbättra dialogen mellan företagare och politiker/tjänstemän

En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns ett bra samtalsklimat mellan näringslivets olika parter. I den undersökning som genomfördes inför framtagandet av Topp 50-2017 så framkommer det tydligt att många företagare upplever att dialogen med tjänstemän och politiker kan förbättras.

Förbättringsområdet ligger i linje med kommunens övergripande arbete med att förbättra dialogen med sina medborgare. Läs mer om detta under Delta och påverka.       

Klicka på aktiviteterna nedan så får du mer information. Kommentera gärna och dela med dig om du har egna idéer som kan bidra till ett bättre företagsklimat i Strängnäs kommun. Du kan även prenumerera på en eller flera förbättringsområden.

Aktiviteter

Arbeta aktivt med att koppla ihop eldsjälar och relevanta resurser/samarbetspartners - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och arbetssättet är numer en integrerad del i hur vi arbetar för att förbättra företagsklimatet på Näringslivskontoret.

Beskrivning:

Aktiviteten innebär ett ökad fokus på att identifiera och fånga upp enskilda initiativ och koppla ihop dessa med andra företagare/aktörer som kan bidra till exempelvis ett bättre utbud av aktiviteter som är gynnsamt för näringslivet eller attraktionskraften för kommunen som helhet. Exempel under 2014: 

  1. Förslag på "Fråga mig om mina smultronställen"-knapp kom upp som förbättrad marknadsföringsaktivitet inom besöksnäringen på ett av de dialogmöten som genomfördes av Näringslivskontoret. Förslaget kom från Cia Eriksson, Cia Eriksson Sweden och Viktoria Ericsson, Loppberga trasmattor och förverkligades genom att vi tryckte upp knapparna och nyttjade på turistbyråerna och ute hos företagen inom besöksnäringen.
  2. Tommy Engström, AB Åkers Styckebruk, tyckte att det behövdes en nystart för näringslivet i Åker och tog kontakt med Catarina Berglund på Strängnäs Business Park. De resulterade i en workshop som hölls i Motstugan Åker i augusti i år där representanter för det lokala näringslivet i Åkers Styckebruk deltog för att diskutera hur man kan skapa fler affärer i Åker.
  3. Emma Hjelm, Värdshuset Gripen, Anders Ericson Skäggesta Gård & Maskin, Victoria Ericsson, Loppberga trasmattor och Stefan Seidel, Drömfabriken alla verksamma i Stallarholmen tyckte det behövdes en en bättre samverkan mellan de olika företagen i orten. De tog därför kontakt med Näringslivskontoret utifrån denna frågeställning. Detta resulterade i en inledande workshop där vi genomförde en SWOT-analys för Stallarholmens näringsliv och ort. I januari  2015 hålls nästa workshop på temat marknadsföring och paketering. Förhoppningen är att detta nätverk av Stallarholmsföretagare ska fortsätta träffas för att diskutera samarbete i syfte att stärka det lokala näringslivet?      
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Arrangera Näringslivskontorets frukostmöten på olika tider för att nå fler företagare - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad. Vi har under året vid två tillfällen anordnat möten med samma program vid både frukostmöte och lunch. Den ena tillfället var i mars då hela programmet för Topp 50-2017  lanserades. Då höll vi möten i våra fyra huvudorter Åker, Mariefred, Stallarholmen och Strängnäs.  Det andra gången var 31 oktober där vi genomförde frukost/lunchmöte på temat Internetmarknadsföring i Strängnäs och Stallarholmen.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att möjliggöra för fler företagare att delta på våra frukostmöten. När vi frågar företagare i Strängnäs kommun så passar frukostmöten det stora flertalet bäst. Det finns dock en grupp som inte har möjlighet på morgonen och då visar sig lunch vara det bästa alternativet.    

Ytterligare information:

Under 2015 kommer vi att fortsätta att variera våra mötestider för att nå en så bred grupp av företagare som möjligt. Vi kommer dock inte kunna göra detta vid varje tillfälle då kostnaden för detta blir för stor sett till årsbudgeten.

Information om kommande frukostmöten skickas ut via e-post till alla som finns registrerade i Forreg som är Näringslivskontorets registerleverantör. Gå in och registrera dig/ändra dina uppgifter om du inte får våra inbjudningar här.  Du hittar även information om våra kommande frukostmöten här.

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Dialog med näringslivet i Stallarholmen angående fördjupad översiktsplan - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att säkerställa det lokala näringslivets behov av utveckling inhämtas och den så kallade FÖP:en(Fördjupade översiktplan) för Stallarholmen blir en långsiktigt hållbar plan som gynnar utvecklingen i kommunen och Stallarholmen.    

Ytterligare information:
Kontakt:
Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@strangnas.se , 0152 -29330

Inför återkommande upphandlingsmöte med SEVAB, SFAB och Strängnäs kommun - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och ett första ägde rum den 25 september 2015 på Mötesplats Stallarholmen.  Strängnäs kommun kommer att arrangera återkommande möten på temat upphandling framöver.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skapa en bättre dialog mellan företagare och inköpsansvariga på Strängnäs kommun, ESEM och SFAB. Aktiviteten ska leda till ökad förståelse för hur lagen om offentlig upphandling fungerar samt hur Strängnäs kommun och dess bolag arbetar konkret vid inköp av varor och tjänster.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anna Kahlbom, anna.kahlbom@strangnas.se, 0152 -29391

Införa mer tid för dialog och nätverkande på frukostmöten - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad då vi lagt till mingeltid efter presentationerna börjat med "en-minutare" där ett antal företagare får göra kortare presentationer eller "sökningar" efter nya samarbetspartners/kunder etc. Vi kommer att fortsätta utvärdera varje frukostmöte och göra justeringar så att vi ständigt förbättrar oss vad gäller möjligheten till dialog.   

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till öka möjligheterna till dialog och interaktivitet mellan deltagande företagare sinsemellan men också mellan tjänstemän/politiker och företagare.

Ytterligare information:

Information om kommande frukostmöten skickas ut via e-post till alla som finns registrerade i ForReg som är vår registerleverantör. Gå in och registrera dig/ändra dina uppgifter om du inte får våra inbjudningar här.

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Införande av utvärderingsrutin för anbudsgivare vid upphandling - Avklarad

Status:

Aktiviteten har avklarad och en utvärderings skickas nu till alla anbudsgivare vid de större upphandlingar som Inköpsenheten genomför.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att fånga upp synpunkter från företag som deltar i kommunens upphandlingar som sedan nyttjas i det interna förbättringsarbetet. Inköpsenheten ska under hösten 2014 införa en utvärderingsrutin där alla företagare som deltagit i en upphandling ska få utvärdera upphandlingen. Detta gäller i första hand de större upphandlingar som genomförs över de aktuella nivåerna för direktupphandling.

Ytterligare information:

Läs mer om hur upphandling fungerar här:

http://www.strangnas.se/sv/Naringsliv--arbete/Upphandling-och-inkop/

Kontakta Inköpschef Anna Kahlbom om du har idéer om hur arbetet med upphandling kan förbättras inom kommunen.

Kontakt:
Inköpschef Anna Kahlbom, anna.kahlbom@strangans.se,0152-29391

Marknadsföringsmöte angående marknadsföringsinsatser för besöksnäringen 2014 - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad. Under mars månad 2014 genomfördes två dialogmöten med aktörer inom framför allt besöksnäringen och i oktober hölls ytterligare ett möte där marknadsföringsaktiviteter för 2015 diskuteras.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att rikta marknadsföringsinsatserna för turismen inom Strängnäs kommun på ett bättre sätt som är mer anpassad efter besöksnäringens behov och för att få ett så stort genomslag som möjligt.  

Ytterligare information:

På mötet den 8 oktober  deltog 32 deltagare. Resultaten av diskussionerna under workshopen var att vi kom fram till följande:

- fokus på den svenska marknaden
- delta på mässor i Tyskland
- bjud in till visningsresor
- målgruppsanpassa budskapet och kanaler för marknadsföringen.
- se över entréerna till Strängnäs och Mariefred, rent och snyggt och tydliga informationstavlor.
- arbeta med skyltning, allt från skyltning in från E20 till brunvit skyltning för Strängnäs domkyrka.
- företagen inom besöksnäringen ska ”sälja varandra” i större utsträckning än tidigare.  

Har du fler frågor om marknadsföringsarbetet inför 2015 kontakta Anette Lilja. 

Kontakt:
Anette Lilja anette.lilja@strangnas.se, 0152 - 29791

Näringslivskontoret genomför 250 företagsbesök 2014 - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och det sista företagsbesöket för året genomfördes på Svenska undervattensentreprenader AB i Mariefred.   

Beskrivning:

Syftet med företagsbesök är att skapa närmare kontakt mellan Näringslivskontoret och kommunens företagare, lyssna på vad du som förtagare tycker är viktigt att arbete med samt att informera om vad som är på gång i kommunen. Vill du att vi kommer och besöker ditt företag eller att vi träffas över en lunch. Ring eller mejla Gunilla Malm, Oskar Mineur, Krister Widström eller Anette Lilja så bokar vi en tid.

Ytterligare information:

Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Näringslivskontoret kommer att fortsätta med företagsbesök under år 2015. Målsättningen är att vi ska hinna med ungefär samma mängd som 2014, vilket utgör ca 10 % av de aktiva företagen i Strängnäs kommun. Vi kommer fokusera mer på att nå ut på bredden och säkerställa att vi besöker en representativ grupp för näringslivet i Strängnäs kommun. Dessutom kommer vi lägga mer energi på att delta i företagarnätverken som finns i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. 

 

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Näringslivskontoret genomför 300 företagsbesök 2015 - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och hittills under 2015 har vi genomfört 426 företagsbesök/möten.

Beskrivning:

Syftet med företagsbesöken är att skapa närmare kontakt mellan Näringslivskontoret och kommunens företagare, lyssna på vad du som förtagare tycker är viktigt att arbete med samt att informera om vad som är på gång i kommunen. Vill du att vi kommer och besöker ditt företag eller att vi träffas över en lunch. Ring eller mejla Gunilla Malm, Oskar Mineur, Krister Widström eller Anette Lilja så bokar vi en tid.

Under 2015 kommer vi fokusera mer på att nå ut på bredden och säkerställa att vi besöker en representativ grupp för näringslivet i Strängnäs kommun. Dessutom kommer vi lägga mer energi på att delta i företagarnätverken som finns i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk.

 

Ytterligare information:

Kontaktuppgifter till oss på Näringslivskontoret hittar du här

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Näringslivskontoret startar Facebooksida - Avklarad

Status:

Finns på Facebook.

Beskrivning:

Syftet med att använda Facebook som kommunikationskanal är att ha ytterligare en kanal för snabb och smidig kommunikation till alla företagare som nyttjar Facebook. Gå in och Gilla sidan och följ med vad som händer på Näringslivskontoret och i näringslivet i Strängnäs kommun.

Ytterligare information:
Kontakt:
Pernilla Eriksson, pernilla.eriksson@strangnas.se, 0152-29720

Näringslivslunch med företagare och politiker en gång i månaden - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och vi har under våren genomfört 4 lunchträffar. Årets sista politikerlunch äger rum 11 december.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att på ett enkelt sätt skapa  möjlighet till dialog mellan politiker och företagare i kommunen. Företagare i vissa branscher har svårt att komma på våra företagsfrukostar och därför vill vi pröva att skapa möjlighet till möte och dialog lunchtid också. 

Grundtanken är att vi talar om var och när politiker kommer att finnas på plats och att du som företagare kan välja detta ställe för din lunch.  Vi starta med detta under augusti och fortsätter under hela hösten; andra fredagen varje månad.

Alla behöver äta lunch och då kan du passa på att göra det på samma ställe som våra politiker gör det en gång i månaden. Helt informellt finns möjligheten att talas vid över lunchen och  få lite mer information i olika frågor. Var och en betalar för sig och det är inget organiserat möte utan ett sätt att ses och få möjlighet till dialog och "lära-känna" varandra och varandras världar.

Följ oss på "Näringslivskontoret Strängnäs kommun" på Facebook så får du alltid senaste nytt om vårt arbetet med att förbättra för företagare i Strängnäs kommun.

Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Smartare användning av kommunens företagsregister vid kontakt med företagare - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att nyttja vårt företagsregister ForReg på ett smartare sätt så att vi på Näringslivskontoret kan vara professionellare i vår kommunikation med kommunens företagare. De handlar bland annat om att hålla bättre kvalité på informationen i registren och att vi gör fler notiser om vad vi fått in för synpunkter från företagare, samt att vi delar denna information på ett bättre sätt. Arbetet syftar också till att nå ut till fler företagare i kommunen och att vi riktar vår kommunikation på ett bättre sätt än tidigare.     

Ytterligare information:

Vi använder oss idag av ForReg och har en förbättrad rutin vad gäller noteringar vid företagsbesök och hur vi delar informationen internt. Om du vill hjälpa oss att upprätthålla en bra kvalité på vårt kontaktregister så får du gärna kontrollera dina uppgifter här . Det går att ändra och lägga till uppgifter direkt på sidan. 

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Starta dialogmöten mellan tjänstemän och företagare 4 gånger/per år - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad. Under året har dialogmöten genomförts inom exempelvis:

  1. 2 dialogmöten angående parkeringsmöjligheter i stadskärnorna Mariefred och Strängnäs.
  2. 2 dialogmöten för besöksnäringen angående marknadsföringsinsatser för 2014 och 2015
  3. Krögarträff i februari där kommunens alkoinspektörer och tjänstemän som ansvarar för markupplåtelse träffade krögarbranschen.  
  4. Byggdialog med byggbranschen där Samhällsbyggnadskontoret har hållit i infoträffar angående ökat bostadsbyggande i kommunen.

Dialogmöte angående behovet av förbättrad skyltning i kommunen har skjutits framåt och planeras genomföras 2015.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skapa ett  forum för dialog mellan företagare och politiker/ tjänstemän inom områden som är viktiga för företagare i en viss bransch eller för företagare generellt inom ett visst myndighetsområde. Målet är att skapa ökad förståelse för varandras(kommun/näringsliv) verkligheter samt att uppnå ökad kvalité i myndighetsutövning och/eller beslut som fattas inom kommunen.

Ytterligare information:

Strängnäs kommun har under en längre tid arbetat med att förbättra dialogen mellan medborgarna och förvaltning/tjänstemän. En konkret resultat av det är Delta & Påverka. Där kan du bland annat lämna förslag på förbättringar som du skulle vilja se eller ta direkt kontakt med en politiker.

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Workshop med berörda tjänstemän om företagsklimatet i Strängnäs kommun - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och Näringslivskontoret har genomfört workshop med Samhällsbyggnadskontoret, delar av Stadsmiljöenheten,  ansvariga för serveringstillstånd, ansvariga för markupplåtelse, Inköpsenheten samt kommunikationsenheten. 

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skapa ökad insikt och kunskap om vilka problemområden som företagare i  kommunen lyfter fram som centrala. Fokus är på förbättringsförslag och vad den berörda enheten/avdelningen kan bidra med för att förbättra företagsklimatet.

Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se 0152-29160

Åtgärdsförslag under utredning

Erbjuda utbildning i sociala medier för politiker - Utredning

Status:

Förslaget syftar till att öka möjligheterna för företagare att följa politikerna i deras arbete. Förslaget kräver dock att vi tar reda om politikerna är intresserade av detta samt hur en sådan utbildning skulle kunna genomföras.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Förbättra informationen om hur handläggningsprocessen/politiska processen fungerar - Utredning

Status:

Vi behöver undersöka hur en sådan aktivitet skulle kunna genomföras för att få genomslag och effekt.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Förbättra informationen om vad politikerna gör i "vardagen" - Utredning

Status:

Vi behöver titta närmare på hur en aktivitet/åtgärd skulle kunna se ut för att få genomslag och nå fram till företagare på bästa sätt. Vi behöver även ha en dialog med politikerna hur de ser på detta förslag.  

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Krister Widström, krister.widstom@strangnas.se, 0152-29066

Politiker/tjänstemän erbjuds "Prao" hos utvalda företag (vice versa) - Utredning

Status:

Förslaget behöver förankras hos politiker och kräver en tydligare ide om hur detta skulle kunna genomföras på ett bra och effektivt sätt.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Skapa en gemensam vision och samverkansarbete med kommunala skolor/friskolor - Utredning

Status:

Syftet med förslaget är att få till en bättre dialog mellan friskolor och kommunala skolor. Förslaget behöver utredas. Vi behöver veta mer om detta är intressant för flertalet skolor och hur detta skulle kunna genomföras.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Utbildning/rollspelsövning för att skapa insikt om företagarens villkor och verklighet - Utredning

Status:

Förslaget behöver förankras hos politikerna och vi behöver titta på i vilken form som en sådan utbildning/övning ska genomföras.

Beskrivning:
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365