Förbättra den kommunala servicen

En viktig del i en kommuns företagsklimat är hur bra den kommunala servicen till företagare fungerar. I den senaste NKI (Nöjd-kund-index) undersökningen som gjordes under 2016 fick Strängnäs kommun ett resultat på 78 i index (maxpoäng =100) vilket är en tydlig förbättring från förra årets index på 70. Med detta resultat är Strängnäs kommun på plats 15 i Sverige.


Klicka på aktiviteterna nedan
så får du mer information. Kommentera gärna och dela med dig om du har egna idéer som kan bidra till ett bättre företagsklimat i Strängnäs kommun. Du kan även prenumerera på en eller flera förbättringsområden.

Aktiviteter

Effektivisera bygglovsprocessen genom att förändra rutinen avseende begäran av nödvändig komplettering - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Många ärenden blir idag liggande i veckor innan granskning av ärendet sker. Syftet med aktiviteten är att förändra processen så att ledtiden,  i de fall där kompletteringar i ärendet behövs, kortas ned betydligt. Effekterna är att handläggningstiderna blir kortare från det att ärendet inkom till kommunen.

Ytterligare information:
Kontakt:
Carina Götberg, carina.gotberg@strangnas.se, 0152-293 32

Etablera Dukat bord koncept- samlad myndighetskompetens för dig som företagare - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och Dukatbord möten kommer nu att genomföras löpande.

Beskrivning:

Vad är dukat bord?
Dukat bord är en möjlighet för dig som företagare att komma till ett introducerande möte där  tjänstemän från berörda myndigheter finns samlade vid ett och samma bord. Dukat bord vänder sig till som företagare som ska etablera, expandera eller förändra verksamheten på ett sådant sätt att nya krav på tillstånd eller tillsyns uppstår.

Vad får du ut av detta?
Målsättningen är du som företagare ska få en överblick vilka lagar och regler som gäller, vilka tillstånd som behöver sökas och om det finns ett tillsynskrav från någon kommunal myndighet. I slutändan ska detta leda till att du får en överblick av vad som behöver göras, vem du ska ha kontakt med och hur lång tid det tar att få ett tillstånd.

Tid
Dukat bord-möten sker alla helgfria fredagar på förmiddagen. Tiden bokas upp efter överenskommelse mellan företagare och tjänsteman.

Plats
Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Bokning
Ett möte är vanligtvis 1 timme långt och bokas in av någon representant inom  Företagsservicegruppen.  

Ytterligare information:

Läs mer om Dukat Bord här.

Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@stragnas.se 0152-291 60

Etablera erfarenhetsutbyte med tjänstemän 4 Mälarstäder - Avklarad

Status:

Aktiviteten har avklarad och tre arbetsgrupper med representanter från de fyra kommunerna inom näringslivsområdet arbetar efter en handlingsplan som pekat ut 3 fokusområdena: kommunal service, yrkesutbildningar, affärsutveckling och finansiering.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan kommunens tjänstemän i de fyra kommunerna Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping. Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun har sedan 2013 beslutat att ingå i ett samarbete mellan de fyra kommunerna där näringslivsfrågorna utgör en viktig del i arbetet.

Ytterligare information:

Lär mer om samarbetet här

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Etablera gemensam Företagsservice med fokus på myndighetsutövning och markfrågor - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och Företagsservice finns nu etablerad som en servicefunktion inom Strängnäs kommun.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skapa en gemensam Företagsservice, en funktion som består av de viktigaste kompetenserna inom den kommunala förvaltningen för dig som företagare. Företagsservice är ett samarbete mellan Näringslivskontoret, Byggenheten, Miljöenheten, Räddningstjänsten, Tillståndsenheten(Serveringstillstånd) och Stadsmiljöenheten (Markupplåtelse)

Vi som jobbar i företagsservice fokuserar på frågorna som berör kommunal myndighetsutövning och markanvändning.  Med företagaren i centrum är vår målsättning att erbjuda: 

 • enkelhet i kontakten med kommunen
 • effektiva och rättssäkra ärendeprocesser
 • tydlig information om lagar och regler
 • vägledning till rätt kompetens inom kommunen
 • ett bra bemötande som kännetecknas av öppenhet och respekt
Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@strangnas.se 0152-291 60

Ett telefonnummer/kontakt med Strängnäs Business Park(0152-297 00) - Avklarad

Status:

Finns tillgängligt från och med mars 2014.

Beskrivning:

Syftet med denna förbättring är att det ska vara enklare att komma i kontakt med SBP, Strängnäs Business Park då det finns ett nummer där vi alltid svarar i telefonen på kontorstid.

Ytterligare information:

0152-297 00

Kontakt:
Magnus Lernström,  Magnus.lernstrom@strangnas.se, 0152-297 00

Förbättra informationen angående ansökan om markupplåtelse på webben - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att tydliggöra rutinen för att ansöka om markupplåtelse. I ansökan om markupplåtelse är det Polisen som fattar beslutet och Strängnäs kommun är remissinstans för själva beslutet om att nyttja den kommunala marken. Detta kan uppfattas som otydligt av en företagare när den ska ansöka om markupplåtelse för exempelvis en uteservering. För att tydliggöra och förenkla för företagaren så ska en förbättrad processbaserad beskrivning av hur det går till ansöka om markupplåtelse tas fram.   

Ytterligare information:

Mer information hittar du här.

Kontakt:
Christina Alneberg, christina.alneberg@strangnas.se, 0152-29142

Förbättrad information avseende kostnader för de vanligaste förekommande byggärendena - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet är att i förväg med en enkel ”lathund” informera medborgare och företagare om hur mycket ett bygglov, strandskyddsdispens etc. kostar. Det handlar om att förtydliga vilka kostnader som kunde i slutändan kommer att debiteras för handläggningen av ett ärende.

Ytterligare information:
Kontakt:
Klas Bayer, Klas.bayer@strangnas.se, 0152-293 45

Förbättrad information på hemsidan för hälsoskyddsverksamhet - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att underlätta för företagen vid ny eller förändrad verksamhet med koppling till hälsoskyddsverksamhet. Syftet är också att förtydliga vilka kostnader denna nyetablering eller förändring innebär för företagen.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anna Hammarström, 0152-29296, anna.hammarstrom@strangnas.se

Förbättrad information på hemsidan för miljöfarlig verksamhet - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är underlätta för företagen i informationsinhämtningen vid ny eller förändrad verksamhet med koppling till miljöfarlig verksamhet. Syftet är också att förtydliga vilka kostnader dessa förändringar medför för företagen.

Ytterligare information:
Kontakt:
Jens Doverborg,0152-29283, jens.doverborg@strangnas.se

Förbättrad information på webben för livsmedelsverksamheter - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syfte med aktiviteten är att förtydliga underlätta för företagens informationsinhämtning vad gäller kraven vid ny eller förändrad verksamhet kopplat till livsmedelshantering. Syftet är också att förtydliga vilka kostnader olika typer av förändringar medför.

Ytterligare information:
Kontakt:
Irina Dichenkova, 0152-29287, irina.dichenkova@strangnas .se

Förbättrade rutiner för ansökan om markupplåtelse - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och en processkartläggning är genomförd. Det finns numer en tydlig bild av hur de olika stegen i handläggningen ser ut.  

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att förbättra rutiner och kommunikation vid handläggningen av markupplåtelseärenden. 

Ytterligare information:

Läs här för att se hur processen  ser ut

Kontakt:
Christina Alneberg, christina.alneberg@strangnas.se  , 0152-291 42

Gemensam kontaktlista och infomaterial till kommunens Företagsservice - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och vi har nu en gemensam infosida på webben och i folderform med information om kontaktuppgifter till Företagsservice.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att att göra det enklare att ta kontakt med kommunens olika tjänstemän inom områdena bygglov, miljötillstånd och tillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd och räddningstjänst.

Ytterligare information:

Du hittar sidan med kontaktuppgifter här

Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Kompetensutveckling i service för personal kopplat till tillståndsmyndigheterna - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och genomfördes 4 december och 20 januari 2016.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten var att utbilda personal på Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Teknik och servicekontoret och Tillståndsenheten (serveringstillstånd) i servicefrågor kopplat  till myndighetsutövning. Målsättningen är att :

 •  öka insikten om företagens villkor och verklighet
 • öka kunskapen om konsekvenser för Strängnäs kommun utifrån kvalitén på den  myndighetsservice som erbjuds.
 • öka kunskapen om vad ett bra bemötande är och hur kan vi förbättra oss, enskilt och gemensamt utifrån nuvarande läge?
 • öka kunskapen om hur vi kan förmedla tjänstemännens villkor och verklighet till företagen på ett bra sätt?   
 • generera konkreta förslag på förbättringsaktiviteter med utgångspunkt från den senaste NKI-undersökningen.
 • generera förslag på hur vi förbättra informationen via våra kommunikationskanaler?

Utbildningen resulterade i ett antal förbättringsaktiviteter som kommer att genomföras under 2016. 

Ytterligare information:

För att följa förbättringsarbetet: läs mer här.

Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se, 0152-29079

Korta ledtiden från nämndbeslut till meddelande av beslut vid bygglovsansökan - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syfte: Att korta ledtiderna från beslut i nämnd har fattats om bygglov till dess att sökande får beslutet skickat/expedierat till sig. Samhällsbyggnadskontoret har utifrån vårt arbete med ständiga förbättringar identifierat att det finns en potential att korta ledtiderna i den här delen av handläggningen av ett bygglovsärende där beslut fattas i nämnd.

Ytterligare information:
Kontakt:
Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef, marie.jonsson@strangnas.se, 0152-293 65

NKI-undersökning löpande under året för snabbare uppföljning av myndighetsservice - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och rutinen att följa upp kommunens service kopplade till myndighetsutövning en gång per kvartal kommer att fortsätta löpande tillsvidare. 

Beskrivning:

Syftet med denna förbättring är att få kontinuerlig rapportering angående kommunens service kopplade till de 5 myndighetsområdena (Bygglov, Miljö och hälsoskydd, Serveringstillstånd, Markupplåtelse, Brandtillstånd). Uppföljningen sker via en serviceundersökning som skickas ut till alla företagare som har haft ett ärende kopplat till någon myndighet inom kommunen. Undersökningen är en standardundersökning som genomförs inom ramen för samarbetet med Stockholm Business Alliance. Samma undersökning genomförs även via Sveriges kommuner och landsting och således genomförs denna serviceunderökning på majoriteten av Sveriges kommuner. Kontinuerlig rapportering av vår kommunala service gör att vi snabbare kan förändra våra servicerutiner om vi ser att det är något som inte fungerar så bra.

Ytterligare information:

Under 2015 kommer vår samverkansgrupp som vi kallar NKI-gruppen, bestående av tjänstemän från de 5 myndighetsområden som mäts i undersökningen,  att fortsätta träffas för att diskutera förbättringsaktiviteter som kommer att läggas till förbättringsområdet "Förbättra den kommunala servicen".  

Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@strangnas.se 0152-291 60

Ny rutin med informationsbrev som går ut i tidigt skede - markupplåtelse - Avklarad

Status:

Aktiviteten är  avklarad och ett första utskick av information gick ut i mars 2017.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att i tidigt skede informera om vilka rutiner som gäller för ansökan om markupplåtelse och om det är några förändrade lagkrav som företagaren måste beakta. Med information om rutinerna i tidigt skede så minskar risken för missförstånd och att ansökan om markupplåtelse görs i god tid.

Ytterligare information:
Kontakt:
Christina Alneberg, christina.alneberg@strangnas.se, 0152-29142

Ny tillståndsenhet för serveringstillstånd - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och en ny enhet som hanterar serveringstillstånd finns organiserad under Samhällsbyggnadskontoret. 

Beskrivning:

Strängnäs kommuns NKI-index (Nöjd-kund-index)  för 2015 visade en nedåtgående trend inom myndighetsområdet serveringstillstånd.Syftet med aktiviteten är därför att förändra sättet att arbeta med serveringstillstånd för alkohol. Det ska leda till bättre service och samordningsvinster för företagare och invånare. Socialkontorets tillståndsenhet flyttas från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari 2017. Detta innebär att socialkontorets tillståndsenhet flyttar sin verksamhet till miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret där kommunens livsmedels- och miljöinspektörer arbetar.Med den nya organisationen får samhällsbyggnadsnämnden ansvar för ytterligare ett myndighetsområde för näringslivsfrågor och kommunens företagare och invånare ska få bättre service vad gäller serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1 622).

Ytterligare information:
Kontakt:
Marie Jonsson, marie.jonsson@strangnas.se 0152-29365

Skicka mottagningsbekräftelse vid ansökan/anmälan - ny rutin. - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och nu finns tyliga rutnier för hur handläggarna skickar bekräftelse till företagare och medborgare vid ärendehanteringen.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att informera sökanden om att handlingarna mottagits och aktuell handläggare samt att länsstyrelsen får kopia. Aktiviteten förväntas skapa tydlighet kring ärendehanteringen inom kommunen.

Ytterligare information:
Kontakt:
Eva Bergh, 0152-29284, eva.bergh@strangnas.se

Sök offentliga medel för projekt - förbättrad informationsservice vid myndighetsutövning - Avklarad

Status:

Aktiviteten är  avklarad. En ansökan till Tillväxtverket som gällde en utlysning om "Stärkt lokal attraktionskraft" där Strängnäs kommun ansökte om ca 1,8 miljoner för att förbättra den kommunala servicen har skickats in. Beslutet kom i augusti 2015 och tyvärr blev projektet inte beviljade några medel.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att söka pengar till en större förändringsarbete kopplat till ambitionen att öka samverkan mellan de olika myndighetsområdena samt nyttja IT-stödet på ett bättre sätt.     

Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Utökad delegationsrätt för handläggare - bygglovsärenden - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avslutat och ny delegationsordning är beslutad den 23 september 2015.

Beskrivning:

Som ett led i målet att sträva efter effektivitet och snabbare processer avseende myndighetsärenden så har Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september fattat beslut om att  utöka delegationsrätten för handläggarna, framförallt inom bygglovsenheten beträffande ett flertal typer av ärenden. Kontoret kan framöver se stora tidsvinster i handläggningen och med att delegationsordningen har förändrats.

Innebörden av förändringen av delegationsordningen betyder att den normalt sett tidskrävande nämndprocessen, från inkommet ärende till ett beslut av nämnden, väsentligt förkortar tiden för dessa ärenden.  

Ytterligare information:
Kontakt:
Marie Jonsson, 0152 -29365, marie.jonsson@strangnas.se

Utökat antal bygglovhandläggare under våren 2016. - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att förstärka byggenheten med ytterligare personal för att säkerställa kontinuitet och för att kunna hålla en bättre servicenivå och snabba handläggningstider.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anders Solberg, Anders.solberg@strangnas.se,0152-29320

Etablera nytt servicecenter/kontaktcenter för Strängnäs kommun - Pågående

Status:

Aktiviteten är pågående och planering inför införandet av det nya servicecentret pågår för fullt. Servicecentret förväntas starta våren 2017.   

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att förbättra servicen i mötet med medborgaren och utifrån en mer samlad informationsservice skapa tydligare och enklare vägar fram till rätt person eller information inom Strängnäs kommun. Inom ramen för detta kommer servicen till företagare att förbättras ytterligare då arbetet med som idag bedrivs av Företagsservice förstärks med en tydligare front-office funktion.

Ytterligare information:
Kontakt:
Anders Ekman, anders.ekman@strangnas.se, 0152- 29472

Ökad informationsservice till företagare via medborgarkontoret - Pågående

Status:

Aktiviteten är pågående och gruppen Företagsservice tittar just nu närmare på vilken information som ska finnas tillgänglig.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka tillgängligheten på information för företagare vid medborgarkontoret i Strängnäs. Tanken är att det ska vara enkelt att hitta relevanta blanketter för tillståndsansökan och det går att finna övrig näringslivsinriktad information här.   

Ytterligare information:

Mer information om Företagsservice hittar du här

Kontakt:
Gunilla Malm, gunilla.malm@strangnas.se, 0152-291 60

Åtgärdsförslag under utredning

Inför rekommenderade handläggningstider för myndighetsutövning - Utredning

Status:

Innan förslaget kan övergå i en aktivitet så måste vi titta närmare på vilka möjligheter som finns och vilka begränsningar lagstiftningen sätter i sammanhanget.  

Beskrivning:
Ytterligare information:

 

Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@strangnas.se 0152-291 60

Ta fram en App/Mobil webb med Topp 50-2017 - Utredning

Status:

Innan detta förslag kan omsättas i en aktivitet behöver vi säkerställa att det finns en budget för aktiviteten.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka tillgängligheten för förbättringsprogrammet Topp 50-2017. Allt mer av kommunikation sker vi smartphones och det är nödvändigt att även Topp 50 -2017 går att följa på ett enkelt och smidigt sätt. Detta är viktigt inte minst då programmet bygger på principerna om ständiga förbättringar, dialog med företagare och öppenhet i vår kommunikation.   

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, 0152- 290779 oskar.mineur@strangnas.se

Åtgärdsprogram för en samlad och tydlig informationsservice vid ärendehantering - Utredning

Status:

Innan detta förbättringsförslag kan bli en aktivitet behöver vi hitta finansiering som kan ge det stöd för att genomdriva ett sådant här omfattande förändringsarbete. Det behöver också göras en förstudie för att se vilka delar som ett sådant förändringsprojekt ska fokusera på.

Beskrivning:

Syftet med förslaget är att förenkla för företag i kontakten med de olika myndighetsutövarna inom kommunen.

Ytterligare information:
Kontakt:
Gunilla Malm, Gunilla.malm@strangnas.se, 0152-29160

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365