Utveckla möjligheterna för pendling och kommunikation

Strängnäs kommun har ett unikt geografiskt läge med sin närhet till Mälaren och attraktiva boendemiljöer samtidigt som möjligheterna till arbetspendling är goda. För att vi ska kunna ta vara på den potentialen så behövs bra kommunikationsmöjligheter mellan Strängnäs kommun och omvärlden, men även mellan de olika kommundelarna.


Klicka på aktiviteterna nedan
så får du mer information. Kommentera gärna och dela med dig om du har egna idéer som kan bidra till ett bättre företagsklimat i Strängnäs kommun. Du kan även prenumerera på en eller flera förbättringsområden.

Aktiviteter

Bygg nytt resecentrum i Strängnäs - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och resecentrum är invigt.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att ersätta befintlig tågstationsbyggnad med ett nytt resecentrum som placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen. Strängnäs kommun delfinansierar resecentrum vilket har gjort det möjligt att bygga ett underjordiskt garage med direkt åtkomst till väntutrymmen.

Ytterligare information:

Mer info hittar du här

Kontakt:
0152 -29330, patrik.wirsenius@strangnas.se , 0152 -29330

Bättre skyltning vid Läggesta station - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att förbättra information till turister/besökare som kommer till Läggesta station Det behöver tydliggöras att de har kommit till Mariefred och Åkers Styckebruk för anländande med tåg. Detta gäller speciellt för utländska besökare. Under hösten 2015 pågår arbetet med att ta fram skyltar vid stationshuset som hälsar tågresenärer välkomna till Mariefred och Åkers Styckebruk. Det behövs även besöksinformation i anslutning till stationshuset.

Ytterligare information:
Kontakt:
Sandra Vesterdahl, sandra.vesterdahl@strangnas.se, 0152-291 14

Erbjuda tillfälliga arbetsplatser för pendlare - digital nomad - Avklarad

Status:

aktiviteten är avklarad.

Beskrivning:

Aktiviteten syftar till att förbättra servicen kring pendling och kommunikation. Strängnäs Business Park erbjuder nu tillfällig kontorsplats för entreprenörer i kommunen som har verksamhet både i Strängnäs och exempelvis Stockholm.

Ytterligare information:
Kontakt:
Catarina Berglund, catarina.berglund@strangnas.se 0152-29724

Förbättring av parkeringsmöjligheter i Mariefred - Avklarad

Status:

Akiviteten är avklarad.

Parkeringssituationen i Mariefred
Åtgärder som har genomförts för att förbättra parkeringssituationen under 2016 är iordningsställandet av marken där Daghemmet Hammaren tidigare varit etablerat. Ca 60 parkeringsplatser har tillgängliggjorts på den grusplanen. Teknik- och servicekontoret arrenderar också mark av Cirkle K för 20 parkeringsplatser längs Storgatan.

Parkeringssituationen kommer att tas i beaktande då arbetet med Mariefreds nya trafikplan ska påbörjas våren 2017.

Parkeringssituationen vid Läggesta
Under våren 2016 iordningställdes en grusparkering med ca 70 platser vid Läggesta station. Planarbetet är även igång för att även anlägga fler cykelparkeringar.

 

Beskrivning:

Syftet är att utifrån parkeringsutredningen, som analyserade Mariefreds stadskärnas behov av parkeringar, skapa nya möjligheter för parkering för att tillgänligheten för turister och besökare.  

Ytterligare information:
Kontakt:
Karolina Zander, karolina.zander@strangnas.se, 0152-291 36

Minskade kostnader för pendlare - tågtrafiken - Avklarad

Status:

Aktiviteten är pågående och beslut om nya och förbättrade priser är taget.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är förbättra möjligheten till in och utpendling via tågtrafiken och att öka attraktionskraften för Strängnäs kommun.  Den som pendlar mellan Strängnäs och Stockholm betalar idag 2 651 kronor endast för tågresan. Priset med Mälardalstaxan blir 2 400 kronor och då ingår anslutande trafik. Här kan du alltså lägga till SL-trafik och få ned priset med ca 800 kr.  Sträckan Strängnäs-Södertälje, som idag kostar 1 767 kronor kostar med Mälardalstaxan 1 400 kronor och då ingår busstrafik i både Strängnäs och Södertälje. Resenären kan också välja att åka tåg eller buss mellan orterna. 
Sträckan Läggesta-Stockholm (som idag kostar 2 185 kronor) kostar med Mälardalstaxan 2 200 kronor och då ingår lokala anslutningsresor med buss till Läggesta station och SL-kort Stockholm, vilket idag uppgår till en total kostnad av 3 125 kronor. Den som pendlar mellan Läggesta och Södertälje betalar idag 1 273 kronor och med Mälardalstaxan sjunker priset till 1 000 kronor vilket är det lägsta priset i systemet.

Ytterligare information:
Kontakt:
Kristina Welin, kristina.welin@strangnas.se , 0152-292 45

Upprustning av Läggesta Station - Avklarad

Status:

Aktiviteten är pågående och arbetet för att upprusta Läggesta Station har påbörjats.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka tillgängligheten, där målet är att det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig till och från tåget. Syftet är också att göra stationen attraktivare för resenärer. Aktiviteten görs i samverkan med Trafikverket och kommer att innebära:

 • Nya ledstråk till och på plattformar
 • Varningsmarkering och skyddszoner på plattformar
 • Ny utbyggd belysning
 • Nya manöverpaneler och talinformation i hissarna
 • Befintliga väderskydd ersätts med nya samt ny infravärme
 • Befintliga sittplatser byts ut mot nya med tre armstöd
 • Komplettera med lutningsbrädor
 • Nya taktila informationsskyltar
 • Ny cykelparkering i anslutning till stationen
 • Nymålad fasad
 • Nya glaspartier stationsbyggnaden
Ytterligare information:
Kontakt:
Fredrik Granlund, fredrik.granlund@strangnas.se , 0152 - 293 05

Ökat turtäthet för tågtrafiken Strängnäs- Stockholm - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och beslut är taget om ökat turtäthet för tågtrafiken och sträckan Strängnäs -Stockholm.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att förbättra möjligheterna för tågpendling. Aktiviteten ökar tillgängligheten och därmed  attraktionskraften och förbättrar möjligheten till bra kompetensförsörjning hos det lokala näringslivet. Som följd av beslut är det nu klart att tågtrafikens avgångar kommer att utökas redan från tidtabellsskiftet i december 2016, och då främst i relationer till och från Stockholm. Ett utökat utbud som successivt planeras utökas än mer varefter regionen får ökad åtkomst till egna tågfordon och förbättrad infrastruktur. I samband med tidtabellsskiftet träder även det viktiga samverkansavtalet igång, tecknat mellan de sex Mälardalslänen, och som även innehåller en ny finansieringsmodell för trafiken.

Ytterligare information:
Kontakt:
Kristina Welin, kristina.welin@strangnas.se, 0152-29245

Översyn av parkeringsmöjligheter för bil och cykel i i stadskärnorna - Avklarad

Status:

Aktiviteten är avklarad och har resulterat i parkeringsutredningar för stadskärnorna i Mariefred och Strängnäs. Resultatet av utredningnarna visar att Mariefred har brist på parkeringsplatser utifrån parkeringsnormen, speciellt under sommarhalvåret. Situationen i Strängnäs är inte akut. Enligt parkeringsnormen och de beläggningsundersökningar som har gjorts är det inte någon brist på parkeringar.

 

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att skaffa sig en bild av parkeringsläget för att kunna planera för framtidens parkeringsmöjligheter i stadskärnorna i samband med andra övriga byggnationer i städerna.

Ytterligare information:
Kontakt:
Karolina Zander, karolina.zander@strangnas.se, 0152-29

Bygg dubbelspår mellan Strängnäs och Härad - Pågående

Status:

Aktiviteten är påbörjad.

Beskrivning:

Syftet med aktiviteten är att öka kapaciteten och förbättra punktligheten för tågtrafiken. Järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna är i huvudsak enkelspårig och det finns inte mer utrymme på spåret för en ökad turtäthet i rusningstrafik. I dag inträffar förseningar i tågtrafiken vilket minskar tågresandets attraktivitet.

Ytterligare information:

Läs mer om projektet här

Kontakt:
Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@strangnas.se , 0152 -29330

Åtgärdsförslag under utredning

Bygg ut väg 55 norrut - Utredning

Status:
Beskrivning:

Syftet med att bygga ut väg 55 norrut är att skapa bättre pendlingsmöjligheter med orter som Enköping, Uppsala och Västerås. Även den näring som ligger längs väg 55 skulle vinna mycket på en utbyggnad. Den här frågan är dock ett beslut som fattas på nationell nivå och kräver en rad olika beslut och tydlig politisk viljeinriktning innan den kan bli verklighet.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-29079

Nattbussturer för att kunna ta sig hem på kvällarna från Stockholm - Utredning

Status:
Beskrivning:

Förslaget behöver utredas ur aspekterna finansiering, turtider och juridik. De har gjorts tidigare försök med busslinjer till Stockholm och vi behöver veta mer om varför dessa inte har fortsatt fungera. En fråga som också behöver utredas är vilka befintliga lösningar som finns tillgängliga idag.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-29079

Ny centrumfart till Strängnäs vid E20 - Utredning

Status:
Beskrivning:

Syftet med en ny centruminfart till Strängnäs tätort från E20 är bland annat att det skulle vara enklare för besökare och turister att hitta fram till näringen i stadskärnan och de turistmål som finns där. Planerna på en sådan har funnits i kommunen ett längre tag men inte realiserats ännu.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-29079

Nyttja biltransporter på ett bättre sätt mellan kommundelarna - Utredning

Status:
Beskrivning:

Tanken är att se om det går att nyttja de många personbilstransporter som sker inom kommunen på ett bättre sätt än idag. Det finns dock många frågetecken vad gäller juridik, konkurrens och säkerhet som behöver redas ut innan förslaget kan realiseras i någon form av aktivitet.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-29079

Utveckla kringtjänster för pendlare - Utredning

Status:
Beskrivning:

Syftet med förslaget är att utveckla Strängnäs kommun som pendlarort och göra det attraktivare att arbetspendla till och från Strängnäs kommun.

Ytterligare information:
Kontakt:
Oskar Mineur, oskar.mineur@strangnas.se 0152-29079

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365