Toppbild

Undervisningslokaler

Anmälningsplikt

Enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter göra en anmälan till kommunen innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska skickas till miljöenheten med en särskild bilaga bifogad.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan kommit in, om inte samhällsbyggnadsnämnden bestämmer något annat. För att lokaler och utrustning ska utformas på ett korrekt och bra sätt från början rekommenderar vi att verksamhetsutövaren tar kontakt med miljöenheten redan i ett tidigt skede. Felaktiga lösningar kan vara problematiska att åtgärda i efterhand.

 

Avgifter

En handläggningsavgift tas ut för anmälningsärendet. Sedan tillkommer en fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Storleken på den årliga avgiften beslutas av kommunfullmäktige enligt antagen taxa.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljösanktionsavgift

Den som startar sin verksamhet innan en anmälan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan få betala en miljösanktionsavgift enligt förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgift.

 

Egenkontroll

För barnen är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan eller förskolan. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För anmälningspliktiga verksamheter, till exempel skolor och förskolor, gäller dessutom mer preciserade krav på egenkontrollen. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS:1998:901).

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.


Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen

I egenkontrollen bör även verksamhetens miljöpåverkan genom

 

Genom att ha en bra egenkontroll i din verksamhet så kan du visa, inte bara för tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

 

Frågor och svar miljö- och hälsoskydd

 

 Anmälan

Anmälan om skola enligt 38 § FMH

Bilaga

Uppdaterad 2017-03-06

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >