Toppbild

Destinationsutveckling

Strängnäs kommun vill skapa en positiv, långsiktig och stark lokal destinationsprocess kommande år. Därför genomförde kommunen tillsammans med Tillväxtverket en förstudie under hösten 2017 som ska lägga grunden för en lokal destinationsutvecklingsprocess.

Det finns redan idag potential att ta en stark position som en attraktiv destination att besöka. Förstudien beskriver nuläget i Strängnäs kommun, hur kommunen arbetar med destinationsutveckling, hur förmågan att samverka i frågor som rör destinationsutveckling uppfattas, undersöker om det går att identifiera olika uppfattningar i dessa frågor bland företagare och bland kommunanställda samt ger rekommendationer för fortsatt arbete.

Ta gärna del av hela förstudien Metodutveckling för stark lokal destinationsutveckling. Sammanfattning av slutsaterna hittar du nedan.

 

Slutsatser från förstudien

•Vi ser en ökad professionalisering i besöksnäringen och en utveckling mot destinationer med starka teman, utan tydliga geografiska gränser. Idag kan besöksnäringen användas som hävstång i utveckling av attraktiva miljöer. Därför behöver Strängnäs kommun etablera en stark lokal destinationsutvecklingsprocess.

•Det är inte tydligt att en relation finns eller att alla parter anser att ett behov finns mellan destinationsutvecklingsarbetet och fysisk planering i Strängnäs kommun. Om kommunen kopplar samman destinationsutveckling med samhällsplanering så tydliggör det destinationsutvecklingens behov. Inte bara inom den fysiska planeringen såsom infrastruktur, detaljplanering och markanvändning, utan även inom exempelvis tillståndsgivning och kommunal service och de utmaningar som kan uppstå inför planeringsarbetet. Regionala eller nationella kopplingar kan också finnas och ska i så fall beaktas.

•Uppfattningen kring förmågan att samverka i frågor som rör destinationsutveckling är inte enhetlig i Strängnäs kommun. Främst bottnar skillnaden i uppfattningar kopplat till den roll, det mandat och förmågan att agera utifrån de resurser som kommunen har till sitt förfogande. Kommunen behöver se över förutsättningarna hos organisationen utifrån ansvarsområde, relevant kompetens och befogenheter att hantera utvecklingsprocesser.

•Kommunen behöver eliminera otydlighet och agera kraftfullt för att skapa en gemensam grund för stark lokal destinationsutveckling i Strängnäs kommun. Genom att upprätta en gemensam och relevant målbild för destinationsutveckling i kommunen med ett gemensamt sätt att mäta och analysera statistik skapas delaktighet och samverkan kan bedrivas på ett hållbart sätt.

 

Workshop med olika intressegrupper

Det fortsatta arbetet efter förstudien ”Stark, lokal destinationsutveckling i Strängnäs" har inneburit att vi genomfört två workshops (18 april och 25 april) i kommunen. Vid dessa workshops har olika intressenter (företagare, föreningar, tjänstepersoner och politiker) diskuterat hur en gemensam målbild ska formuleras, hur en arena för långsiktig och kontinuerlig samverkan ska anordnas, hur ser de olika rollerna ut och hur de berörda i processen kan bidra utifrån mandat och resurser till det gemensamma arbetet.

Nästa steg

Under maj månad fortsätter arbetet. Via en enkät samlas fler och nya inspel in till förslag till innehåll i målbilden, samverkansarenans utformning och behov av tydliggöranden av mandat, roller och resurser.

Fortsättningsvis kommer arbetet att löpa på och redovisningen av insamlat material vid workshoparna kommer att presenteras under sommaren. Även fortsatt arbete i höst och kommande år är under planering. Dialog förs med Tillväxtverket, SKL samt Leader.

 

 

   

 

             

Uppdaterad 2018-05-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >