Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Dessa kan sammanfattas som daglig omsorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna

Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Ordförklaringar

Vårdnadshavare är ur juridisk synpunkt en ställföreträdare för barnet. Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Barn har en vårdnadshavare tills de fyller 18 år.

Som vårdnadshavare har man rätt att få information om barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett gemensamt juridiskt vårdnadsansvar för barnet och ska tillsammans fatta beslut i frågor som rör barnet. Föräldrarna behöver inte bo ihop för att kunna ha gemensam vårdnad och det betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos varje förälder. Vårdnadshavarna ska däremot fatta beslut till exempel om var barnet ska bo och hur ett eventuellt umgänge ska utformas.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds står barnet under moderns vårdnad. I samband med att faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse upprättas hos familjerätten kan anmälan göras om gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har det juridiska vårdnadsansvaret för barnet. När föräldrarna till barnet inte lever tillsammans ska vårdnadshavaren lämna upplysningar om barnet till den andre föräldern om sådant som kan främja umgänget. Oavsett vem som är vårdnadshavare har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses med den förälder det inte bor tillsammans med. Det är dock vårdnadshavaren som slutligt kan bestämma.

Då föräldrar inte lever tillsammans och har gemensam vårdnad, är en av uppgifterna att bestämma var barnet ska bo, om det ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller mestadels hos en av dem. Har en förälder ensam vårdnad är det oftast hos den förälder som barnet bor hos.

Om föräldrarna är oense om boendet kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Förblir de oeniga kan domstol besluta om boendet utan att den gemensamma vårdnaden måste upplösas. Innan domstolen fattar beslut gör familjerätten oftast en utredning.

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor hos om det inte av någon anledning är olämpligt. Umgänget ska alltid vara till barnets bästa och utformas efter barnets behov. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de få hjälp via samarbetssamtal på familjerätten. Förblir de oeniga kan domstol besluta och oftast begärs en utredning från familjerätten innan beslut fattas.

För att tingsrätten ska kunna fatta beslut får familjerätten i uppdrag att göra en utredning för att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Tingsrätten kan fatta ett tillfälligt beslut i väntan på att utredningen blir färdigt, ett så kallat interimistiskt beslut. Det tillfälliga beslutet grundar sig bland annat på ett snabbyttrande från familjerätten.

Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen bryts.

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnen kan ni skriva avtal om detta. Avtalet godkänns av familjerätten om föräldrarna är överens och det bedöms vara till barnets bästa. Ett sådant avtal är juridiskt bindande och likställt med dom eller beslut i domstol.

För att familjerätten ska kunna godkänna avtal om ensam vårdnad ska det i familjerättens bedömning vara uppenbart att ensam vårdnad är till barnets bästa.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Rådgivning familjerätt och faderskap

  Telefon:

  0152-299 07

  E-postadress:

  familjeratten@strangnas.se

  Lämna ett meddelande med ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet. Telefonsvararen lyssnas av måndagar, onsdagar och fredagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019