Andra webbplatser

Destinationsutveckling

Strängnäs kommun vill skapa en positiv, långsiktig och stark lokal destinationsprocess kommande år. Därför genomförde kommunen tillsammans med Tillväxtverket under hösten 2017 en förstudie som ska lägga grunden för en lokal destinationsutvecklingsprocess.

Det finns redan idag potential att ta en stark position som en attraktiv destination att besöka. Förstudien beskriver nuläget i Strängnäs kommun, hur kommunen arbetar med destinationsutveckling, hur förmågan att samverka i frågor som rör destinationsutveckling uppfattas, undersöker om det går att identifiera olika uppfattningar i dessa frågor bland företagare och bland kommunanställda samt ger rekommendationer för fortsatt arbete.

Ta gärna del av hela förstudien Metodutveckling för stark lokal destinationsutveckling.


Under våren 2018 fortsatte arbetet genom en enkätundersökning där fler och nya inspel till förslag till innehåll i målbilden, samverkansarenans utformning och behov av tydliggöranden av mandat, roller och resurser samlades in.

Fortsättningsvis kommer arbetet att löpa på och redovisningen av insamlat material vid workshoparna kommer att presenteras under 2018 och arbete fortsätter under hösten och kommande år är under planering. Dialog förs med Tillväxtverket, SKL samt Leader Södermanland.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2018
Arbete och företagande