NKI-resultat

Nöjd-kund-index (NKI) är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten av kommunens myndighetsservice.

NKI-resultat för 2022-års myndighetsservice

Strängnäs kommuns myndighetsservice till företagare får det sammanvägda resultatet 78 av 100. Det är en marginell sänkning från år 2021 som var 80 av 100.

Totalt har 184 företagare svarat på vår undersökning vilket motsvarar 44 procent av de tillfrågade. Företagare som har haft ett beslutsärende under året har fått frågan om de vill besvara undersökningens enkätfrågor om hur de upplevt servicen inom olika områden. Föregående år visas inom parentes.

NUI- resultat för 2022-års upphandlingsservice

Offentliga upphandlingar är en viktig del av hur man uppfattar det lokala företagsklimatet så vi mäter och undersöker också hur våra upphandlingar upplevs. Undersökningen kallas då Nöjd Upphandlings Index, NUI.

För 2022 har resultatet förbättrats från betyg 66 till betyg 70 med en svarsfrekvens på 60 % vilket motsvarar drygt ett femtiotal svarande. Undersökningen genomförs på ett motsvarande sätt som NKI-undersökningen.

Resultat per område

Miljö-och hälsoskydd 86 (86)
Brandskydd 81 (84)
Markupplåtelse 76 (82)
Bygglov 80 (80)
Livsmedel 74 (79)
Serveringstillstånd 65 (62)
Upphandling 70 (66)

Gradering 0-100

80 eller högre: mycket högt
70 till 80: högt
62 till 69: godkänt
50 till 61: lågt
50 eller lägre: mycket lågt

Mer information

Här hittar du mer information om våra näringslivsundersökningar.


Det är sex olika kvalitetsområden som det ställs frågor om och svaren viktas och mäts. Det är grunden till poängsättningen mellan 0-100 och ju högre poängsiffra desto bättre service. I tabellen ser du alla områden och deras betyg och i den undre tabellen ser du betyg på kvalitetsområdena.

Sammanställning av betygen för varje myndighetsområde, föregående års resultat i parentes

Myndighetsområde

Betyg

Miljö- och hälsoskydd

86 (86)

Markupplåtelse

76 (82)

Brandskydd

81 (84)

Bygglov

80 (80)

Livsmedel

74 (79)

Serveringstillstånd

65 (62)

Upphandling

70 (66)

I undersökningen mäts sex olika kvalitetsområden och betygssätts.

Betyg för varje kvalitetsområde

Kvalitetsområde

Betyg

Bemötande

82 (85)

Kompetens

81 (80)

Tillgänglighet

80 (78)

Rättssäkerhet

80 (78)

Effektivitet

79 (78)

Information

78 (77)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024