Tillsyn

Miljöenheten ansvarar för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. Det gör vi för att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Avgifter för tillsyn

Tillsynsavgifterna ska delvis täcka miljöenhetens arbete med tillsyn och inspektion. Varje serveringsställe betalar en avgift enligt gällande taxa.

Förebyggande tillsyn

I dialog och samverkan med restaurangbranschen arbetar vi för att skapa goda restaurangmiljöer. Exempel på det förebyggande arbetet är Ansvarsfull alkoholservering (AAS) och årligen återkommande krögarmöten.

Yttre tillsyn – besök på serveringsstället

Den yttre tillsynen innebär att kommunens alkoholinspektörer gör inspektioner på serveringsstället. Ibland gör vi tillsyn tillsammans med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, räddningstjänsten och polisen.

Du får aldrig neka inspektörerna från miljöenheten att komma in. Vi har tjänsteID med fotografi där det framgår att vi är alkoholinspektörer. Den som ansvarar för verksamheten ska hjälpa till, ta fram och visa de uppgifter och handlingar som inspektörerna ber om.

Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

 • Att man har en ansvarsfull alkoholservering
 • Att serveringsansvarig finns på plats
 • Att serveringstiderna följs
 • Att uteserveringen är tydligt avgränsad

Vi dokumenterar alltid inspektionerna skriftligt. Vi skickar alltid en kopia till den som innehar serveringstillståndet.

Den som är serveringsansvarig ska vara närvarande under hela serveringstiden. Tänk på att alla serveringsansvariga måste vara anmälda hos miljöenheten.

Enligt alkohollagen ska du kunna servera lagad eller tillredd mat under hela serveringstiden. Det ska finnas förrätter, varmrätter och efterrätter. Efter klockan 23.00 räcker det att servera ett fåtal enklare rätter, en riktlinje är att det ska finnas minst tre rätter.

Du får inte servera alkohol till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller andra droger. Den som är märkbart påverkad får inte heller vistas i lokalen utan ska avvisas från restaurangen.

Du får bara servera alkohol under den tid som står på tillståndet.

Du ska följa bestämmelserna om kassaregister och personalliggare.
Läs mer om kassaregister på Skatteverkets webbplats

Om lokalen byggs om, kom ihåg att anmäla det till miljöenheten.

Inre tillsyn - kontroll i register

Den inre tillsynen innebär främst att miljöenheten gör kontroller i andra myndigheters register. Det är viktigt att du betalar skatter och andra avgifter i tid. Dina årsredovisningar ska du lämna in i tid och de ska vara utan anmärkningar.

Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

 • Anmälan om förändring
 • Lämplighet
 • Ägarförhållanden
 • Finansiering och ekonomiska förhållanden

Vid inre tillsyn:

 • Tänk på att betala in arbetsgivaravgifter, moms och preliminär skatt till Skatteverket i tid. Du som tillståndshavare får inte ha skatteskulder.
 • Du som har serveringstillstånd ska lämna restaurangrapport varje år. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari-december för året som gått (rapportåret).
 • Vad gäller förändringar i ägarbilden och styrelsen, tänk på att anmäla detta till tillståndsenheten.

Efter tillsynen

När vi gör en tillsyn på din restaurang skriver vi alltid ett tillsynsprotokoll.

Om vi har anmärkningar får du ett brev där det står vilka brister vi hittat och hur vi går vidare.

Om vi inte har någon anmärkning på din verksamhet, får du ett brev med den informationen.

Vad händer sen?

 • Om du inte hade några anmärkningar händer inget ytterligare, du får ett tillsynsprotokoll med den informationen. Är det stängt när vi kommer på tillsyn får du också ett tillsynsprotokoll.
 • Om vi har anmärkningar skickar vi tillsynsprotokollet till dig tillsammans med ett brev där vi talar om vad vi hittat för brister och hur vi går vidare. Du har alltid möjlighet att svara på brevet. Det underlättar för oss att göra rätt bedömning om du väljer att svara.
 • Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du antingen få en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande, eller en varning. Vid allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas. Du har rätt att överklaga erinran, varningar och återkallanden till Förvaltningsrätten. Du skickar din överklagan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Om du får en anmärkning

Mindre allvarliga brister kan oftast rättas till på en gång. Om du inte rättar till påpekade brister så kan du få ytterligare påpekanden. Har du fått en erinran om en brist vid en tillsyn och sedan inte gjort något åt bristen vid nästa tillsyn kan det till exempel resultera i att du får en varning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019