Söka tillstånd för tobaksförsäljning

Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka ett tobaksförsäljningstillstånd.

Se vår film om tobaksförsäljningstillstånd.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd och vilket som är aktuellt för dig beror på vad för typ av verksamhet du ska bedriva. Du kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd eller ett tillstånd som gäller tillsvidare.

Det finns två olika typer av tillstånd att söka:

 • Tobakstillstånd för detaljhandel (inklusive onlineförsäljning)
  Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter.
 • Tobakstillstånd för partihandel
  Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet ska du skicka in två separata tillståndsansökningar.

Ansök om tillstånd

Här kan du se de olika stegen och hur det går till att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd.

Långa handläggningstider

Just nu är det många som ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning och handläggningstiderna är längre än vanligt.
Vi kommer att kontakta dig så snart vi har granskat din ansökan.

Hur lång tid tar det?

Från det att din ansökan är komplett tar det cirka 60 dagar för tillstånd tills vidare och 30 dagar för tillfälliga tillstånd. För att underlätta handläggningen av ditt ärende är det viktigt att du skickar in de handlingar som krävs för att ansökningsprocessen ska kunna påbörjas.

Vad krävs för att få ett försäljningstillstånd för tobak?

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon, med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör, försäljningschef och bolagsdelägare.

Detaljhandel

Uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Partihandel

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Vad kostar det att söka ett tillstånd?

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av försäljningstillståndet enligt självkostnadsprincipen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som ska gälla för ansökan och tillsyn. Avgiften varierar beroende på vilket typ av tillstånd du ansöker om. Aktuell timavgift för 2024 är 1400 kr.

Egenkontrollprogram

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll. Egenkontrollprogrammet är ett skriftligt dokument som ska beskriva vilka rutiner som företaget tillämpar vid försäljning av tobak för att se till att tobakslagens regler följs. När du skickar in din anmälan eller ansökan ska du bifoga ditt egenkontrollprogram.

 • Kunskap/utbildning: Hur informeras personalen om regler för försäljning av tobak och vilka är företagets interna rutiner?
 • Försäljningsansvarig: Vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denna för att sköta sin uppgift?
 • Information till kunderna: Vilka skyltar finns för information om åldersgräns för tobak och hur placeras dessa skyltar väl synligt i lokalen? (Vanligen vid tobaken, i kassan och vid entrén.)
 • Kassarutiner: Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga samt motverka langning? Vanliga matvarukunder utgör normalt inte något problem i detta sammanhang. Om kunden/kundernas ålder är känd sedan tidigare är det naturligtvis inte nödvändigt med ålderskontroll. Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper tobak och/eller flera olika sorters tobak måste ägnas särskild uppmärksamhet.
 • I de fall kassapersonalen bedömer att enstaka kund eller en eller flera kunder i ett sällskap är under 25 år är det lämpligt att alltid begära ålderslegitimation. En metod som visat sig användbar är kassaregistersystem som när tobakens EAN-kod registreras gör personalen uppmärksam på att det kan vara aktuellt med att göra en ålderskontroll av kunden.
 • Ålderskontroll kan göras såväl av den kund som står för inköpet som av andra som är i köparens sällskap då dessa kan bedömas vara under 25 år. Om någon sådan person visar sig vara under 18 år kan det finnas särskild anledning att anta att tobaken ska langas. Bedöms så vara fallet ska försäljning vägras. Det bör således finnas en medvetenhet hos personalen om risken för langning. Det kan vidare vara lämpligt att, när det gäller försäljning till ungdomar, ha ett bestämt maxantal för det antal tobaksförpackningar som kan köpas vid ett och samma tillfälle och att inte sälja tobaksvaror av flera olika märken till samma kund.
 • Åtgärder: Vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs? Lämpliga åtgärder som handlaren kan ta initiativ till i detta sammanhang kan vara att omedelbart gå igenom försäljningsbestämmelserna med personalen, under viss tid bedriva manuell försäljning (det vill säga försäljning över disk) av tobaken och upphöra med tobaksförsäljning vid vissa tidpunkter på dygnet.
 • Dokumentation: Hur dokumenteras utbildningstillfällen, kontroll av åldersgränsskyltar med mera?

Checklista för egenkontrollprogrammet

 • Utse försäljningsansvarig.
 • Regelbundet (minst en gång/år samt vid nyanställning) repetera regler och rutiner med personalen.
 • Repetera regler och rutiner med personalen.
 • Regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna.
 • Se till att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken.
 • Dokumentera att åtgärderna i programmet har vidtagits.

Mall för egenkontrollprogram

Strängnäs kommun har en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. I slutet av dokumentet finns en lista där du fyller i namnen på alla anställda, samt uppgifter om när de blev informerade om gällande regler och rutiner. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja folköl.

Här kan du fylla i egenkontrollprogram för folkölsförsäljning.

Samarbete andra myndigheter

Vid tobakstillsyn samarbetar kommunen även med andra myndigheter såsom Skattemyndigheten, Kronofogden, Tullverket och Polisen. Kommunen anmäler alltid misstanke om överträdelse av lagen om tobaksskatt, lagen om smuggling, eller annan brottslighet till ansvarig myndighet.

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand kan du använda vår e-tjänst. Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument,

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024