Andra webbplatser

Tobaksförsäljning

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar, och innehåller en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror. Ett stort fokus ligger på att senarelägga tobaksdebuten. Det är till exempel förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år, och tobaksvaror utan varningstexter får inte säljas till konsument.

Anmälningsplikt

Innan du påbörjar din tobaksförsäljning är du som försäljare skyldig att göra en anmälan till kommunen. All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är anmälningspliktig. Alla nyetableringar och ägarbyten omfattas också av anmälningsplikten.

Att inte anmäla sin tobaksförsäljning innan den påbörjas kan vara brottsligt och kan medföra polisanmälan.

Egenkontrollprogram

Tillsammans med din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll, och att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram ska innehålla rutiner som säkerställer att tobakslagens regler följs på försäljningsstället.

Förslag på egenkontrollprogram

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller förslag på egenkontrollprogram som du gärna kan använda. Kom ihåg att egenkontrollprogrammet främst är ett dokument som ska användas inom den egna verksamheten, en kopia måste finnas på försäljningsstället.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift i enlighet med tobakslagen § 19 a. Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen vilket betyder att avgifterna ska täcka kommunens administrativa kostnader för handläggning, information och tillsyn av tobaksförsäljning.

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för tobakslagen. I Strängnäs kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom miljöenheten som ansvarar för den operativa tillsynen. Det är näringsidkaren som har ytterst ansvar för att tobakslagens regler följs inom verksamheten.

Miljöenheten utför tillsyn genom regelbundna planerade inspektioner på försäljningsplatserna. Tillsynen innebär att miljöenheten bistår med information om tobakslagens regler och kontrollerar hur försäljningsplatsen följer reglerna för marknadsföring, produktkontroll, ålderskontroll, märkning samt egenkontroll.

Sanktioner

Om kommunen konstaterar brister i näringsidkarens efterlevnad av tobakslagen kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om föreläggande om rättelse eller förbud med vite. Vid allvarliga brister kan kommunen besluta om försäljningsförbud upp till sex månader.

Samarbete andra myndigheter

Vid tobakstillsyn samarbetar kommunen även med andra myndigheter såsom Skattemyndigheten, Tullverket och Polisen. Kommunen anmäler alltid misstanke om överträdelse av lagen om tobaksskatt, lagen om smuggling, eller annan brottslighet till ansvarig myndighet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2019