Tobaksförsäljning

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar och innehåller bland annat en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror samt rökfria miljöer. Bestämmelserna i lagen avser tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och liknande produkter.

Från och med 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I och med nya lagen införs tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Det är även förbjudet att röka på till exempel uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Den som äger eller förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet, till exempel genom skyltning. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning

För att sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är tillståndspliktig. Nyetableringar och ägarbyten omfattas också av tillståndsplikten. Tillstånden förenas med lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Försäljning av elektroniska cigaretter kräver en anmälan.  

Detaljhandel

Om du före 1 juli 2019 anmält till kommunen att du säljer tobak får du fortsätta försäljningen om du senast 1 november 2019 lämnat in en ansökan om tillstånd. Du får då fortsätta sälja tobak tills kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte har lämnat in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta försäljningen.

Mer information rörande tobaksförsäljning i detaljhandeln återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Partihandel

Som partihandlare får du fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 31 oktober 2019 lämnat in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till det att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte har lämnat in en ansökan om tillstånd senast den 31 oktober 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Mer information rörande tobaksförsäljning i partihandeln återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tillstånd att tills vidare bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror kostar enligt nuvarande taxa 8604 kr, för övriga avgifter se aktuell taxa. , 171 kB.

Här hittar du våra blanketter:

Ansök om tillstånd

Anmäl ändring

Anmäl upphörande

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Innan du startar försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till miljöenheten. Du kan göra anmälan genom att fylla i blanketten nedan.

Glöm inte att meddela miljöenheten om verksamheten upphör eller byter ägare.

Egenkontrollprogram

Tillsammans med din anmälan/ansökan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll, och att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram ska innehålla rutiner som säkerställer att tobakslagens regler följs på försäljningsstället.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan/ansökan. Även den löpande tillsynen är avgiftsförenad. För aktuella avgifter se Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel , 171 kB..

Samarbete andra myndigheter

Vid tobakstillsyn samarbetar kommunen även med andra myndigheter såsom Skattemyndigheten, Kronofogden, Tullverket och Polisen. Kommunen anmäler alltid misstanke om överträdelse av lagen om tobaksskatt, lagen om smuggling, eller annan brottslighet till ansvarig myndighet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019