Tobaksförsäljning

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar, och innehåller en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror. Ett stort fokus ligger på att senarelägga tobaksdebuten. Det är till exempel förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år, och tobaksvaror utan varningstexter får inte säljas till konsument.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Sveriges riksdag röstade 12 december 2018 igenom en ny tobakslag - Lag om tobak och liknande produkter. Genom den nya lagen upphävs Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. Nedan följer huvuddragen i den nya lagen.

Tillståndsplikt

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli och sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott. Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Anmälningsplikt

Innan du påbörjar din tobaksförsäljning är du som försäljare skyldig att göra en anmälan till kommunen. All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är anmälningspliktig. Alla nyetableringar och ägarbyten omfattas också av anmälningsplikten.

Att inte anmäla sin tobaksförsäljning innan den påbörjas kan vara brottsligt och kan medföra polisanmälan.

Egenkontrollprogram

Tillsammans med din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll, och att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram ska innehålla rutiner som säkerställer att tobakslagens regler följs på försäljningsstället.

Förslag på egenkontrollprogram

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller förslag på egenkontrollprogram som du gärna kan använda. Kom ihåg att egenkontrollprogrammet främst är ett dokument som ska användas inom den egna verksamheten, en kopia måste finnas på försäljningsstället.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift i enlighet med tobakslagen § 19 a. Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen vilket betyder att avgifterna ska täcka kommunens administrativa kostnader för handläggning, information och tillsyn av tobaksförsäljning.

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för tobakslagen. I Strängnäs kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom miljöenheten som ansvarar för den operativa tillsynen. Det är näringsidkaren som har ytterst ansvar för att tobakslagens regler följs inom verksamheten.

Miljöenheten utför tillsyn genom regelbundna planerade inspektioner på försäljningsplatserna. Tillsynen innebär att miljöenheten bistår med information om tobakslagens regler och kontrollerar hur försäljningsplatsen följer reglerna för marknadsföring, produktkontroll, ålderskontroll, märkning samt egenkontroll.

Sanktioner

Om kommunen konstaterar brister i näringsidkarens efterlevnad av tobakslagen kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om föreläggande om rättelse eller förbud med vite. Vid allvarliga brister kan kommunen besluta om försäljningsförbud upp till sex månader.

Samarbete andra myndigheter

Vid tobakstillsyn samarbetar kommunen även med andra myndigheter såsom Skattemyndigheten, Tullverket och Polisen. Kommunen anmäler alltid misstanke om överträdelse av lagen om tobaksskatt, lagen om smuggling, eller annan brottslighet till ansvarig myndighet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019