Brandfarliga och explosiva varor

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor.

Det handlar om vardagliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Det är olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

När behövs det tillstånd?

Kom ihåg att du ska ansöka om tillstånd minst 3 månader innan du ska börja hantera brandfarliga och explosiva varor.

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd enligt MSBFS 2013:3. Som hjälp till tillståndsansökan finns bland annat MSB:s handbok för Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd för det. MSB prövar tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export och gränsöverskridande överföring samt viss hantering inom försvarsmakten. För all övrig hantering prövar den kommun som verksamheten i huvudsak ska bedrivas i tillståndet.

Tillståndsprövning

Ansökan om tillstånd handläggs av räddningstjänsten. Från det datum räddningstjänsten har fått in en komplett ansökan är handläggningstiden maximalt tre månader. I särskilda fall som till exempel riktigt stor hantering, är handläggningstiden sex månader. För tillstånd av brandfarlig vara behöver en anmälan om föreståndare komma in. För tillstånd av explosiva varor behöver föreståndarna bli godkända av kommunen.

Tillsyn

För de verksamheter där kommunen har gett ut ett tillstånd är det kommunens ansvar att utföra tillsyn för att kontrollera efterlevnad av Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

För tillståndsansökan och tillsyn av hantering av brandfarlig och explosiv vara tas det ut en avgift enligt räddningstjänstens taxor för externa tjänster.

Utbildning

Svenska brandskyddsföreningen anordnar utbildningar för föreståndare av brandfarlig vara. Utbildningarna hålls av räddningstjänsterna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021