Bygglov

Här hittar du information om alla de åtgärder som kan kräva lov från kommunen. Till exempel om du ska bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra utseendet på en byggnad. Även murar, plank, carport och skyltar kan kräva lov.

Handläggningstider för bygglov

Just nu har vi högt tryck på nya bygglovsärenden. Detta innebär att våra handläggningstider är längre än vanligt och det kan ta längre tid att få bygglovsbeslut. Om du har planer på något byggprojekt i sommar så försök skicka in din ansökan redan idag.

Vilka åtgärder kräver bygglov?

Nedan beskriver vi de åtgärder som kräver lov.

Innan du ansöker om bygglov för ny- eller tillbyggnad behöver du ta reda på vilken byggrätt du har och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet. Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande. Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen, BBR och PBF. Ibland behöver man även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta byggenheten eller läsa detaljplanen.

Detaljplan

Översiktsplan

Om du vill göra någon förändring på din byggnad kan det krävas bygglov i form av en fasadändring. Detta kan till exempel vara byte av fasadkulör, öppna upp för nytt fönster/dörr eller ändra fasad-beklädnad. På en- och tvåbostadshus är det lovbefriat att göra en fasadändring om ändringen ej väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär, påverkar värdefull miljö eller om ändringen medför olägenhet för grannar.
Prata med oss på byggenheten för att veta om just din åtgärd kräver lov.

Du behöver marklov för markarbeten som ändrar marknivån med en halv meter eller mer på din fastighet om den ligger inom ett område med detaljplan. Detta gäller oavsett om du höjer eller sänker nivån, även inom ett begränsat område. I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss på byggenheten för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.
Om du ska bygga något behövs inget separat marklov, utan det ärendet hanteras då i bygglovet.
Ibland kan det krävas marklov för trädfällning. Det står i så fall i den detaljplan som gäller för ert område.

Du måste ha rivningslov om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område eller område som ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö. Om rivningslov inte krävs, så kan ändå en anmälan om rivning krävas om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område.
Kravet på rivningsanmälan gäller till exempel inte komplementbyggnader, skärmtak eller ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område.
Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kontakta byggenheten.

Du behöver bygglov för att uppföra plank, med undantag för plank av en viss storlek vid uteplats. Det kan du läsa om under bygglovsbefriade åtgärder.

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar enligt Plan- och byggförordningen. Utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt väglagen, om man vill placera en skylt inom 50 meter från ett vägområde. På landsbygden i övrigt får man sätta upp skyltar på byggnader för att informera om verksamheter som bedrivs där.
Innan du ansöker om lov rekommenderar vi att du läser Riktlinjer för skyltning , 3 MB.

Bygglovsbefriade skyltar.

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
  • en skylt inomhus,
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget samt i samband med folkomröstning,
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

En mur högre än 0,5 meter är bygglovspliktig oavsett om det är en fristående mur eller en stödmur. Mur under 0,5 meter räknat från murens högsta punkt är undantagen från bygglovsplikt.   

Bygglovsprocessen steg för steg

För att få börja bygga krävs ett beslut och ett startbesked. För att sedan få nyttja byggnaden eller åtgärden krävs ett slutbesked. Läs mer om Bygglovsprocessen.

Åtgärder som kräver anmälan

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan. På sidan Anmälningspliktiga åtgårder hittar du information om vilka åtgärder som kräver anmälan.

Ansökan och checklistor

För de åtgärder som kräver bygglov behöver du skicka in en ansökan samt handlingar som tydligt visar vad ansökan avser. Se sidan exempel och checklistor för exempelritningar, mallar och en informationsfilm om vilka handlingar din åtgärd kräver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019